Przetargi.pl
Kompleksowa organizacja (przygotowanie i obsługa) 1 dwudniowej wizyty studyjnej (Study Tour) dla dziennikarzy ogólnopolskich w województwie lubuskim pt. „Gospodarcze lubuskie"

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 65057 Zielona Góra, ul. Podgórna
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 68 4565403, 4565404, 4565277 , fax. 684 565 404
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
  ul. Podgórna 7
  65057 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 68 4565403, 4565404, 4565277, fax. 684 565 404
  REGON: 97077008900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubuskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa organizacja (przygotowanie i obsługa) 1 dwudniowej wizyty studyjnej (Study Tour) dla dziennikarzy ogólnopolskich w województwie lubuskim pt. „Gospodarcze lubuskie"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest „Kompleksowa organizacja (przygotowanie i obsługa) 1 dwudniowej wizyty studyjnej (Study Tour) dla dziennikarzy ogólnopolskich w województwie lubuskim pt. Gospodarcze lubuskie”, realizowanego w ramach projektu pn. „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego województwa lubuskiego poprzez kampanie promocyjne o zasięgu krajowym i międzynarodowym” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Działanie 1.4. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT”. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63515000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełniania tego warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony i podpisany „Formularz ofertowy” - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. 2. Koncepcja programu wizyty studyjnej w wersji papierowej. UWAGA: Nie złożenie wraz z ofertą koncepcji programu wizyty studyjnej nie będzie podlegało uzupełnieniu na podst. art. 26 ust. 3 ustawy Pzp., wówczas oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z zapisami SIWZ na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp. Jeżeli złożona koncepcja będzie niezgodna z SIWZ, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z zapisami SIWZ na podst. art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp. 3. Pełnomocnictwo - jeśli dotyczy. Pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 - tekst jednolity) winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 4. Pisemne zobowiązanie (zał. nr 6 do SIWZ) – jeśli dotyczy. 5. Uzasadnienie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa - jeżeli dotyczy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach