Przetargi.pl
Wymiana stolarki okiennej w zasobach mieszkaniowych administrowanych przez Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Gliwicach – Rejony Obsługi Mieszkańców nr 4, nr 6 i nr 10.

Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 44100 Gliwice, ul. Warszawska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 3000033, 3000034, 2310395 , fax. 322 310 395
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
  ul. Warszawska
  44100 Gliwice, woj. śląskie
  tel. 032 3000033, 3000034, 2310395, fax. 322 310 395
  REGON: 27659015700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tbs2.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana stolarki okiennej w zasobach mieszkaniowych administrowanych przez Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Gliwicach – Rejony Obsługi Mieszkańców nr 4, nr 6 i nr 10.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki okiennej w zasobach mieszkaniowych administrowanych przez ZBM II TBS Sp. z o.o. w Rejonach Obsługi Mieszkańców nr 4,6 i 10 zgodnie z przedmiarami robót i załącznikiem „Zestawienie typów stolarki” oraz wymaganiami technicznymi realizacji i odbioru robót. Wymiana okien obejmuje następujący zakres prac: a.Demontaż starego okna, parapetu wewnętrznego i zewnętrznego. b.Montaż nowego okna, parapetu wewnętrznego i zewnętrznego łącznie z ościeżnicą i osprzętem mocującym i zamykającym. Wszystkie elementy muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, posiadające wszelkie atesty i nieobciążone prawami na rzecz osób trzecich. c.Uszczelnienie termiczne pianką poliuretanową. d.Naprawa uszkodzonych tynków ościeży otworów okiennych wraz z malowaniem. e.Koszt wymiany stolarki okiennej uwzględnia wszystkie koszty – również koszt dostawy, a także wywozu demontowanej stolarki na wysypisko i opłatę za jej składowanie na wysypisku. f.Wykonawca zobowiązany jest, na wezwanie Zamawiającego, do konserwacji i regulacji okuć przez okres 12 miesięcy od końcowego odbioru robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczególny

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach