Przetargi.pl
Usługi transportu sanitarnego dla potrzeb Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu 2

Szpital Chorób Płuc Orzesze ogłasza przetarg

 • Adres: 43-180 Orzesze, Gliwicka
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322 213 661 , fax. 322 215 920
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Chorób Płuc Orzesze
  Gliwicka 20
  43-180 Orzesze, woj. śląskie
  tel. 322 213 661, fax. 322 215 920
  REGON: 27618450000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szpitalorzesze.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi transportu sanitarnego dla potrzeb Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu 2
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego pacjentów (transport w stanie zagrożenia życia, na konsultacje i badania diagnostyczne, przekazanie pacjenta do innego podmiotu leczniczego, transport do miejsca zamieszkania lub przebywania pacjenta pod adres wskazany przez Zamawiającego) dla potrzeb Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu. 1. Miejsce rozpoczęcia transportu sanitarnego - lokalizacja Zamawiającego, tj.: Szpital Chorób Płuc w Orzeszu ul. Gliwicka 20, 43-180 Orzesze 2. Przedmiot zamówienia składa się z 3 zadań częściowych (części): 1) Część nr 1 - transport sanitarny zespołem specjalistycznym, w skład którego wchodzą co najmniej trzy osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym: lekarz systemu oraz pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny; 2) Część nr 2 - transport sanitarny zespołem podstawowym, w skład którego wchodzą co najmniej dwie osoby uprawnione do wykonywania czynności ratunkowych, w tym: pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny; 3) Część nr 3 - transport sanitarny pacjentów; 3. Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą nazw i kodów CPV: 60.13.00.00-8 – usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób. 4. Szczegółowy opis zasad realizacji usługi - niniejsze postępowanie obejmuje: 1) świadczenie usług transportu pacjentów do innych jednostek świadczących usługi zdrowotne w celu dalszego leczenia, wykonania badania bądź konsultacji (część 1, 2 i 3); 2) odwozu pacjentów do miejsca zamieszkania lub przebywania pacjenta zgodnie z potrzebami Zamawiającego (część 1, 2 i 3); 3) po stronie Wykonawcy leży obowiązek zapewnienia środków łączności służących do stałej komunikacji pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym (lokalizacja Zamawiającego). 4) Zamawiający nie będzie ponosić żadnych kosztów związanych z eksploatacją środków transportu sanitarnego ani żadnych kosztów związanych z wykorzystywaniem środków łączności służących do stałej komunikacji pomiędzy Wykonawcą ,Zamawiającym i środkiem transportu 5)Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymywania środków transportu sanitarnego w należytym stanie technicznym, czystości oraz do prowadzenia regularnej dezynfekcji ich wnętrza i wyposażenia. Czynności te muszą być odnotowywane w sposób umożliwiający ich weryfikację przez Zamawiającego, 5. W przypadku transportu osoby nieprzytomnej lub z zaburzeniami poznawczymi dokumentacja medyczna jak i dokumenty identyfikacyjne przekazane będą w zamkniętej kopercie obsłudze pojazdu, która odpowiadać będzie za nią do momentu przekazania pacjenta w podmiocie przejmującym lub w sytuacji powrotu pacjenta do SCP Orzesze.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp stanowiącej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać: a. Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ, b. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Formularz wyliczenia ceny, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do specyfikacji, c. oświadczenie Wykonawcy o tym, że dysponuje samochodem do przewozu min. 6 pacjentów jednorazowo – dotyczy części 3. c. oświadczenia, o których mowa w rozdziale V pkt 1.1, 1.2, 1.3 SIWZ według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 i 3 do SIWZ, d. pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik (zgodnie z rozdziałem IV ust. 9 SIWZ). Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu je ustanawiającego, albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę, e. zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w rozdziale V pkt 1.4 SIWZ – jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach