Przetargi.pl
Wykonanie prac geodezyjnych w zakresie: Część I: Geodezyjne podziały nieruchomości w celu wydzielenia terenu pod poszerzenie dróg. Część II.: Zadanie 1: Wznawianie znaków granicznych, wyznaczanie punktów granicznych ujawnionych uprzednio w operacie ewidencji gruntów lub ustalanie granic nieruchomości w trybie przepisów rozporządzenia z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków wraz z ich stabilizacją. Zadanie 2: Wykonywanie aktualizacji mapy zasadniczej w zakresie sporządzania wykazów zmian danych ewidencyjnych dot. użytków gruntowych (do 3 działek w wykazie).

Gmina Zawiercie ogłasza przetarg

 • Adres: 42400 Zawiercie, ul. Leśna
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 49 41 267 , fax. 32 67 22 684
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zawiercie
  ul. Leśna 2
  42400 Zawiercie, woj. śląskie
  tel. 32 49 41 267, fax. 32 67 22 684
  REGON: 51596800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zawiercie.bip.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie prac geodezyjnych w zakresie: Część I: Geodezyjne podziały nieruchomości w celu wydzielenia terenu pod poszerzenie dróg. Część II.: Zadanie 1: Wznawianie znaków granicznych, wyznaczanie punktów granicznych ujawnionych uprzednio w operacie ewidencji gruntów lub ustalanie granic nieruchomości w trybie przepisów rozporządzenia z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków wraz z ich stabilizacją. Zadanie 2: Wykonywanie aktualizacji mapy zasadniczej w zakresie sporządzania wykazów zmian danych ewidencyjnych dot. użytków gruntowych (do 3 działek w wykazie).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: ,,Wykonanie prac geodezyjnych w zakresie: Część 1: Geodezyjne podziały nieruchomości w celu wydzielenia terenu pod poszerzenie dróg: - Podział pierwszej działki w danej drodze - przewidywana maksymalna ilość działek: 15 - Podział każdej następnej działki w danej drodze- przewidywana maksymalna ilość działek: 66 Zamówienie składa się z dwóch etapów. Etap pierwszy: a) sporządzenie wstępnych projektów podziału nieruchomości, b) sporządzenie protokołów z badania ksiąg wieczystych lub zbiorów dokumentów dla działek objętych pomiarem, w przypadkach niezgodności pomiędzy wpisami w księgach wieczystych lub zbiorach dokumentów z danymi zawartymi w ewidencji gruntów należy wykonać wykazy synchronizacyjne, c) sporządzenie projektów podziału nieruchomości w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami (ilość egz. każdorazowo określi Zamawiający), d) sporządzenie protokołu z przyjęcia granic nieruchomości wraz ze szkicem granicznym (1 egz.) Etap drugi: a) stabilizacja wszystkich punktów załamania granic granicznikami betonowymi, w uzasadnionych przypadkach prętami lub rurkami metalowymi po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, b) dostarczenie Zamawiającemu kopii protokołu ze stabilizacji punktów granicznych. 2. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę na gruncie, że nie nastąpiło zajęcie danej nieruchomości (pomimo danych zawartych w projekcie budowy drogi), Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wznowienia punktów granicznych przyległych do pasa drogowego, za co otrzyma 50% wynagrodzenia przysługującego za podział każdej następnej działki w danej drodze. 3. Przedmiot zamówienia określa także wzór umowy, który stanowi załącznik do SIWZ. 4. Przedmiot zamówienia należy opracować zgodnie z wymogami określonymi w obowiązujących przepisach i normach, w szczególności ustawą o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr. 268 poz. 2663) oraz ustawą z dnia 17 maja 1989 r. oraz Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017r, poz. 2101). 5. Okres gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy, licząc odrębnie dla każdego zapotrzebowania (zlecenia) w zakresie części od daty jego odbioru przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt usunąć wszelkie wady w terminie ustalonym indywidualnie z Zamawiającym, jednak nie później niż w terminie 6 tygodni od pisemnego ich zgłoszenia. 6. Zamawiający zastrzega, że szacunkowe ilości poszczególnych zapotrzebowań (zleceń) mogą ulec zmniejszeniu w trakcie trwania umowy o 40% wartości umowy w zakresie każdej z części zamówienia. Jednocześnie Zamawiający gwarantuje, iż minimalna łączna kwota udzielonych zapotrzebowań (zleceń) w ramach danej części wyniesie 60 % wartości umowy każdej z części zamówienia. Część II. Zadanie 1: Wznawianie znaków granicznych, wyznaczanie punktów granicznych ujawnionych uprzednio w operacie ewidencji gruntów lub ustalanie granic nieruchomości w trybie przepisów rozporządzenia z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków wraz z ich stabilizacją. - Przewidywana maksymalna ilość pierwszych znaków/punktów w zleceniu: 40 - Przewidywana maksymalna ilość następnych znaków/punktów w zleceniu: 270 W ramach zapotrzebowania (zlecenia) należy: a) okazać punkty graniczne oraz przebieg granic nieruchomości Zamawiającemu b) zastabilizować wszystkie wyznaczone punkty granicznikami betonowymi, w uzasadnionych przypadkach prętami lub rurkami metalowymi po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, c) przygotować i przekazać Zamawiającemu następujące materiały:  protokół graniczny (1 egz.) wraz z opisem sytuacyjnym punktów granicznych  szkic polowy (1 egz.) Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do okazania granic wznowionej nieruchomości w ramach wynagrodzenia umownego, w okresie 12 miesięcy od dnia sporządzenia protokołu odbioru zapotrzebowania (zlecenia). Termin okazania zostanie ustalony odrębnie dla każdej nieruchomości. Zadanie 2: Wykonywanie aktualizacji mapy zasadniczej w zakresie sporządzania wykazów zmian danych ewidencyjnych dot. użytków gruntowych (do 3 działek w wykazie). - Przewidywana maksymalna ilość wykazów: 10 W ramach zapotrzebowania ( zlecenia) należy sporządzić i przekazać Zamawiającemu wykaz zmian danych ewidencyjnych ( 2 egz). Przedmiot zamówienia określa także wzór umowy, który stanowi załącznik do SIWZ. - Przedmiot zamówienia należy opracować zgodnie z wymogami określonymi w obowiązujących przepisach i normach, w szczególności ustawą o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr. 268 poz. 2663) oraz ustawą z dnia 17 maja 1989 r. oraz Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017r, poz. 2101). - Okres gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy, licząc odrębnie dla każdego zapotrzebowania (zlecenia) w zakresie części od daty jego odbioru przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt usunąć wszelkie wady w terminie ustalonym indywidualnie z Zamawiającym, jednak nie później niż w terminie 6 tygodni od pisemnego ich zgłoszenia. Zamawiający zastrzega, że szacunkowe ilości poszczególnych zapotrzebowań (zleceń) mogą ulec zmniejszeniu w trakcie trwania umowy o 40% wartości umowy w zakresie każdej z części zamówienia. Jednocześnie Zamawiający gwarantuje, iż minimalna łączna kwota udzielonych zapotrzebowań (zleceń) w ramach danej części wyniesie 60 % wartości umowy każdej z części zamówienia.  Zatrudnienie osób na umowę o pracę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia. Z uwagi na charakter świadcz enia i wykonywanych czynności, które nie wyczerpują przesłanek stosunku pracy w rozumieniu art. 22. § 1. Kodeksu Pracy ( Dz.U. 2016, poz. 1666 z późn. zm) Zamawiający nie wymaga zatrudnienia osób na umowę o pracę. Przedmiot zamówienia określa także wzór umowy, który stanowi załącznik do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71353200-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: Cześć nr 1 - 2.000,00 zł ( słownie: dwa tysiące złotych); Cześć nr 2 – 1.500,00 zł ( słownie: tysiąc pięćset złotych); 1.1. Wadium może być wniesione w: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016, poz. 359 z późn. zm.). 1.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący nr konta: Bank PEKAO S.A. nr: 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805 z dopiskiem: Wykonanie prac geodezyjnych w zakresie : Część nr … (należy wpisać nr części). Uwaga : Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert. 2.1. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu bezpośrednio do oferty. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty wraz z załącznikami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów). 2.2. Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 2.7. lit. a) rozdziału XIX SIWZ. 2.3. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 2.4. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 2.5. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z zapisem pkt 2.2. rozdziału XIX SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 2.6. Wykonawca, którego oferta została wybrana, a który wniósł wadium w pieniądzu, może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 2.7. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami: a) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, - nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w SIWZ, - zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 3. Wszelkie spory wynikające z wniesionego wadium rozpatrywał będzie wg prawa polskiego sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia; Uwaga: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia nie należy składać wraz z ofertą, ponieważ w pierwszej fazie ofertowania Wykonawca nie zna uczestników procedury, a co za tym idzie nie wie w stosunku do koga miałby składać przedmiotowe oświadczenie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach