Przetargi.pl
Dostawa worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów w 2018r.

BESKID ŻYWIEC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 34300 Żywiec, ul. Kabaty
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 338 602 271 , fax. 338 602 270
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: BESKID ŻYWIEC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. Kabaty 2
  34300 Żywiec, woj. śląskie
  tel. 338 602 271, fax. 338 602 270
  REGON: 7045333600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.beskid@eko.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów w 2018r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Dostawa worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów: a) worki foliowe o wym. 700mm x 1050mm ŻÓŁTE, grubość: HDPE – 0,02 mm, LDPE – 0,035 mm worki ze zgrzewem (lub otworami) na obwodzie górnej części umożliwiającym zawieszenie worka na stojaku z zakładkami oraz z taśmą do zawiązania i zawieszania worka umieszczoną w zakładce worka (worek i taśma stanowią komplet, worki muszą być konfekcjonowane nie w rolkach, pakowane po 200-500 szt.) nadruk flexo: 1-kolorowy, 1-stronny, potrójny (raport co 35 cm) worki na 2 rodzaje surowców wtórnych (metal, plastik) 800 000 szt. wymagana wytrzymałość worka przy obciążeniu – 15 kg b) worki foliowe o wym. 700mm x 1050mm NIEBIESKIE, grubość: HDPE – 0,02 mm, LDPE – 0,035 mm worki ze zgrzewem (lub otworami) na obwodzie górnej części umożliwiającym zawieszenie worka na stojaku z zakładkami oraz z taśmą do zawiązania i zawieszania worka umieszczoną w zakładce worka (worek i taśma stanowią komplet, worki muszą być konfekcjonowane nie w rolkach, pakowane po 200-500 szt.) nadruk flexo: 1-kolorowy, 1-stronny, potrójny (raport co 35 cm) worki na 2 papier 200 000 szt. wymagana wytrzymałość worka przy obciążeniu – 15 kg c) worki foliowe o wym. 500mm x 1050mm (folie zielone półprzeźroczyste, umożliwiające szybką ocenę zawartości), grubość: HDPE – 0,03 mm, LDPE – 0,05 mm worki ze zgrzewem (lub otworami) na obwodzie górnej części umożliwiającym zawieszenie worka na stojaku z zakładkami oraz z taśmą do zawiązania i zawieszania worka umieszczoną w zakładce worka (worek i taśma stanowią komplet, worki muszą być konfekcjonowane nie w rolkach, pakowane po 200-500 szt.), nadruk flexo: 1-kolorowy, 1-stronny, potrójny (raport co 35 cm) worki na opakowania szklane 200 000 szt. wymagana wytrzymałość worka przy obciążeniu – 20 kg d) worki foliowe 240 L przeźroczyste o wym. 1250mm x 1450mm, grubość: HDPE –0,025 mm, LDPE - 0,04 mm worki ze zgrzewem (lub otworami) na obwodzie górnej części umożliwiającym zawieszenie worka na stojaku z zakładkami oraz z taśmą do zawiązania i zawieszania worka umieszczoną w zakładce worka (worek i taśma stanowią komplet, worki muszą być konfekcjonowane nie w rolkach, pakowane po 200-500 szt.) nadruk flexo: 1-kolorowy, 1-stronny, potrójny (raport co 40 cm) 30 000 szt. wymagana wytrzymałość worka przy obciążeniu – 30 kg e) worki foliowe LDPE czarne na odpad balastowy o wym.:750mm x 1050mm x 0,07mm worki ze zgrzewem (lub otworami) na obwodzie górnej części umożliwiającym zawieszenie worka na stojaku z zakładkami oraz z taśmą do zawiązania i zawieszania worka umieszczoną w zakładce worka (worek i taśma stanowią komplet, worki muszą być konfekcjonowane nie w rolkach, pakowane po 200-500 szt.) nadruk flexo: 1-kolorowy, 1-stronny, podwójny (raport co 40cm) 50 000 szt. f) worki foliowe LDPE czerwone na odpady medyczne o wym. 700mm x 1050mm x 0,055mm worki ze zgrzewem (lub otworami) na obwodzie górnej części umożliwiającym zawieszenie worka na stojaku z zakładkami oraz z taśmą do zawiązania i zawieszania worka umieszczoną w zakładce worka (worek i taśma stanowią komplet, worki muszą być konfekcjonowane nie w rolkach, pakowane po 200-500 szt.) nadruk flexo: 1-kolorowy, 1-stronny, podwójny (raport co 40cm) 3 000 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 19520000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wypełniony FORMULARZ OFERTOWY na wzorze stanowiącym załącznik do SIWZ, b) PEŁNOMOCNICTWO udzielone osobom podpisującym dokumenty ofertowe, o ile prawo do reprezentowana wykonawcy w powyższy zakresie nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych – postanowienie niniejsze stosuje się odpowiednio do reprezentowania Wykonawcy powołanego i funkcjonującego na podstawie przepisów ustaw - w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach