Przetargi.pl
Wymiana stolarki okiennej w zabytkowym budynku dawnego Zajazdu - budynku administracyjnym Muzeum Historycznego w Sanoku

Muzeum Historyczne w Sanoku ogłasza przetarg

 • Adres: 38-500 Sanok, ul. Zamkowa 2
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 0-13 4641366,4630609 , fax. 0-13 4641366,4630609
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Historyczne w Sanoku
  ul. Zamkowa 2 2
  38-500 Sanok, woj. podkarpackie
  tel. 0-13 4641366,4630609, fax. 0-13 4641366,4630609
  REGON: 00028634400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum.ires.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: samorządowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana stolarki okiennej w zabytkowym budynku dawnego Zajazdu - budynku administracyjnym Muzeum Historycznego w Sanoku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje: - dostawę okien drewnianych oraz ich montaż, po wcześniejszym demontażu starych okien drewnianych i ich wywiezieniu na miejsce wskazane przez Wykonawcę - montaż podokienników zewnętrznych z blachy ocynkowanej po wcześniejs
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452100002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 51 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają poniższe warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. - Zamawiający wymaga, aby kierownik budowy posiadał uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej a ponadto spełniał wymagania określone w § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych - tj. co najmniej 2 lata praktyki zawodowej na budowie przy zabytkach nieruchomych. 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na podstawie żądanych dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Do oferty należy dołączyć również pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu jeśli nie wynika ono z dokumentu o którym mowa w pkt. 2. 3) Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. 4) dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień: kserokopie uprawnień w specjalności konstrukcyjno-budowlanej kierownika budowy oraz zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego z terminem ważności na dzień składania ofert potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę oraz dokumenty potwierdzające praktykę zawodową (min. 2 lata) kierownika budowy przy zabytkach nieruchomych (np. referencje wystawione przez użytkowników lub właścicieli obiektów zabytkowych, potwierdzenie Konserwatora Zabytków). 5) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia - jeżeli inny podmiot udostępnia wykonawcy swój potencjał techniczny i osoby zdolne do wykonania zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w danej procedurze zamówienia publicznego zgodnie z art.23 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych, określające zakres udzielonego pełnomocnictwa, podmioty występujące wspólnie oraz podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną, fizyczną, jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej. Przy załączeniu do oferty pełnomocnictwa w formie kserokopii, kserokopia musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dokument o którym mowa w pkt. 1 (oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu) oraz w pkt. 2 (aktualny odpis z właściwego rejestru ) składają oddzielnie. W przypadku jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. W przypadku gdy oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu określonego w pkt 2) oferent składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu o którym mowa w pkt. 2 zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.muzeum.ires.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach