Przetargi.pl
Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Wieruszowie, ul. Fabryczna 1 i w budynku Sali Towarzystwa Rozwoju Polesia w miejscowości Polesie

Burmistrz Wieruszowa ogłasza przetarg

 • Adres: 98-400 Wieruszów, Rynek
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. +48627832610 , fax. +48627832611
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Wieruszowa
  Rynek 1-7
  98-400 Wieruszów, woj. łódzkie
  tel. +48627832610, fax. +48627832611
  REGON: 250855392
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Wieruszowie, ul. Fabryczna 1 i w budynku Sali Towarzystwa Rozwoju Polesia w miejscowości Polesie
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Wieruszowie, ul. Fabryczna 1 i w budynku Sali Towarzystwa Rozwoju Polesia w miejscowości Polesie. 2. Na realizację powyższego przedmiotu umowy składa się: wykonanie robót budowlano-remontowych związanych z wymianą stolarki okiennej drewnianej na stolarkę otwieraną PCV niskoemisyjną o współczynniku izolacyjności termicznej nie gorszym jak U= 1,0 W/m2 K w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Wieruszowie i budynku Towarzystwa rozwoju Polesia w miejscowości Polesie. 3. uporządkowanie terenu robót i terenu przyległego po zakończeniu robót, w tym także zagospodarowanie na własny koszt i ryzyko odpadów powstałych w toku realizacji robót; 4. zapewnienie kierownika budowy, 5. przygotowanie rozliczenia końcowego i sporządzenie 1 egz. operatu kolaudacyjnego zawierającego: umowę, ofertę, umowy z ewentualnymi podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania terenu budowy, protokoły odbioru robót, badania materiałów, recepty, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, rozliczenie finansowe, rozliczenie z materiałów rozbiórkowych, potwierdzenie zakończenia robót, oświadczenie kierownika robót o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami, 6. Ponadto w ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się bez dodatkowego wynagrodzenia do: a) zapoznania się z dostarczoną przez Zamawiającego dokumentacją techniczną, w szczególności z dokumentacją projektową i zgłoszenie Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności, w terminie 7 dni od dnia odbioru dokumentacji – wszelkich uwag i wad dokumentacji projektowej – pod rygorem braku możliwości powoływania się na takie wady w dalszym toku wykonywania Umowy i ponoszenia wszelkich kosztów wynikających z takich usterek lub niedokładności; b) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, c) zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, d) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów i odpadów, e) wykonywania na własny koszt prac związanych z utrzymaniem terenu budowy, f) przywrócenia nawierzchni w miejscach roboczych i transportowych do stanu pierwotnego, g) zapewnienia (wykonania) wszelkich przeglądów montowanych urządzeń w okresie udzielonej gwarancji, niezbędnych do właściwego ich funkcjonowania oraz do zachowania gwarancji, h) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru. 7. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za ewentualne przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca. 8. Po zakończeniu robót i potwierdzeniu gotowości do odbioru przez Inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Inwestora o gotowości odbioru. Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty: a) protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały, instrukcje, b) rozliczenie z materiałów rozbiórkowych. 9. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych w czasie realizacji robót objętych niniejszym zamówieniem. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt ubezpieczenia wszelkich ryzyk budowlanych (CAR) na kwotę nie mniejszą niż wartość wynagrodzenia umownego brutto oraz utrzymywać to ubezpieczenie, aż do dnia odbioru końcowego robót i zakończenia wszelkich prac. W zakresie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczenia z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 200 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia trwającym do dnia zakończenia jakichkolwiek prac związanych z niniejszym zamówieniem. 10. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarze robót oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 11. Pozostałe prawa i obowiązki Wykonawcy dot. wykonania zamówienia określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ. 12. Postępowanie jest prowadzone wg zasad określonych w art. 24aa Pzp, tj. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 13. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 14. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 16. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 17. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 18. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części lub całości niniejszego zamówienia podwykonawcom, zobowiązany jest do wskazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45421132-8

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach