Przetargi.pl
Dostawa autosamplera próbek ciekłych do posiadanego przez Zamawiającego systemu HPLC firmy Agilent Technologies model 1200, wraz z niezbędną aktualizacją oprogramowania

Instytut Ogrodnictwa ogłasza przetarg

 • Adres: 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. +48468332021 , fax. +48468333228
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Ogrodnictwa
  ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
  96-100 Skierniewice, woj. łódzkie
  tel. +48468332021, fax. +48468333228
  REGON: 101023342
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny: Instytut badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa autosamplera próbek ciekłych do posiadanego przez Zamawiającego systemu HPLC firmy Agilent Technologies model 1200, wraz z niezbędną aktualizacją oprogramowania
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa autosamplera (1 szt.) próbek ciekłych do posiadanego przez Zamawiającego systemu HPLC firmy Agilent Technologies model 1200, wraz z niezbędną aktualizacją oprogramowania. Autosampler musi spełniać poniższe wymagania minimalne: 1) Musi współpracować z posiadanym przez Zamawiającego systemem HPLC firmy Agilent Technologies model 1200; 2) Wymiary (wys. x szer. x gł.): 200 x 345 x 435 mm – możliwość umieszczenia modułu w ciągu konstrukcyjnym chromatografu cieczowego – pomiędzy pompą a termostatem kolumny; 3) Taca: minimum 100 próbek; 4) Zakres nastrzyku: 0,1 – 100 ul; 5) Precyzja nastrzyku: nie gorsza niż 0,25 RSD; 6) Błąd przenoszenia (carry over): nie gorszy niż 0,1%; 7) Okres gwarancji producenta: co najmniej 12 miesięcy Wykonawca wykona instalację dostarczonego autosamplera w posiadanym przez Zamawiającego systemie HPLC firmy Agilent Technologies model 1200, wykona aktualizację oprogramowania oraz przeszkoli personel Zamawiającego z obsługi dostarczonego sprzętu i oprogramowania. Pozostałe warunki realizacji zamówienia szczegółowo określa wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38430000-8

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach