Przetargi.pl
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU NR 6 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. HALLERA 62 W GRUDZIĄDZU - sprawa nr 7/2017

13 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 86300 Grudziądz, ul. Czwartaków
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 261 48 32 90, 261 48 32 00 , fax. 261 48 32 22
 • Data zamieszczenia: 2017-02-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 13 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  ul. Czwartaków 3
  86300 Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 261 48 32 90, 261 48 32 00, fax. 261 48 32 22
  REGON: 34090727700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU NR 6 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. HALLERA 62 W GRUDZIĄDZU - sprawa nr 7/2017
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki okiennej w budynku nr 6 w kompleksie wojskowym przy ul. Hallera 62 w Grudziądzu, zgodnie z określonymi wymaganiami oraz szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i zakresem robót oraz na warunkach określonych przez Zamawiającego. 2.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie robót polegających w szczególności na wymianie części stolarki okiennej drewnianej wraz z obróbką obsadzenia i malowaniem pasów tynku oraz wywozie i utylizacji drewna i szkła. Do zakresu robót należy również wykonanie prac towarzyszących polegających na zabezpieczeniu terenu robót w znaki ostrzegawcze na terenie robót, wykonanie i utrzymanie zaplecza budowy, oznaczenie i zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie robót. Powyższe Wykonawca realizuje własnym staraniem i na swój koszt. Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wykazu robót budowlanych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1125): KOD CPV 45421132-8 - instalowanie okien KOD CPV 45410000-4 - tynkowanie KOD CPV 45442100-8 - roboty malarskie KOD CPV 90500000-2 - usługi związane z odpadami 3.Zgodnie z treścią art. 34 ust. 5 ustawy PZP (prawo opcji) Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia określonego treścią Załącznika nr 2 o wymianę stolarki okiennej wraz z dostawą okien tożsamych z podstawowym zakresem zamówienia co będzie wynikało z uzasadnionych bieżących potrzeb Zamawiającego. W przypadku zastosowania prawa opcji cena umowy, zostanie zwiększona o wartość zrealizowanych robót w ramach opcji – maksymalnie o kwotę 40.451,07 zł. Ilość okien i proporcjonalnie robót w zakresie wymiany stolarki okiennej jest w pełni uzależniona od bieżących i rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Zakres prawa opcji będzie realizowany w okresie obowiązywania umowy na podstawie każdorazowo złożonego zamówienia zgodnie z warunkami umowy. Realizacja uprawnienia jak wyżej nie stanowi zmiany umowy, nie wymaga sporządzenia aneksu. Prawo opcji zostanie zrealizowane w przypadku posiadania przez Zamawiającego środków finansowych, umożliwiających mu realizację umowy z uwzględnieniem prawa opcji. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego w wypadku braku realizacji umowy z uwzględnieniem prawa opcji. 4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa w szczególności: przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz ogólne warunki umowy. 5.Budynek, w zakresie którego będą wykonywane roboty na czas ich realizacji będzie obiektem czynnym. Wszystkie prace budowlane należy zorganizować i przeprowadzić tak, aby zapewnić bezpieczeństwo dla osób przebywających w budynku oraz wokół budynku wykonywania robót. 6.Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia określa się w sposób kosztorysowy, według cen wskazanych w ofercie Wykonawcy. 7.Wykonawca zapewnia wszelkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia we własnym zakresie i na swój koszt oraz zobowiązany jest do stosowania wyrobów budowlanych zgodnych ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz dopuszczonymi do stosowania przez ustawę z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z późn.zm.), posiadającymi aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. 8.Użyte do wykonania przedmiotu zamówienia materiały, nie mogą obniżać wartości użytkowej i jakościowej wykonanych elementów zamówienia ani ujemnie wpływać na wytrzymałość, funkcjonalność i bezpieczeństwo użytkowania i korzystania z terenu robót i jego granicach. 9.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną i standardami budowlanymi, obowiązującymi przepisami i normami technicznymi oraz technologicznymi, przy zachowaniu obowiązujących przepisów BHP. 10.Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z opracowaną dokumentacją oraz wytycznymi (poleceniami) Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. 11.Transport wszelkich materiałów oraz urządzeń na miejsce realizacji robót i ich eksploatacja obciążają Wykonawcę. 12.Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie wywozu i utylizacji odpadów (śmieci, gruz itp.) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a w szczególności ustawy o odpadach (art. 3 ust.1 pkt 32 ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r., Dz.U. z 2016 r., poz. 1987 z późn.zm.) oraz udokumentowania tych czynności. 13.Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub podwykonawcy aby osoby wykonujące wskazane przez niego czynności w zakresie realizacji zamówienia były zatrudnione na umowę o pracę, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 380, z późn. zm.). Wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązany zatrudnić lub zatrudniać na umowę o pracę w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż połowa etatu co najmniej 30% grupy osób przeznaczonych ogółem do realizacji robót objętych przedmiotem zamówienia co najmniej na czas realizacji umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. a)sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa: Wykonawca w terminie nie później niż do przyjęcia terenu robót budowlanych jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu „Wykazu pracowników realizujących roboty budowlane” z oznaczeniem osób zatrudnionych na umową o pracę i wskazaniem czasu zatrudnienia danej osoby oraz wymiaru czasu pracy, PESEL i adres zamieszkania – Wykonawca przedkłada „Wykaz” w formie czytelnego pisemnego oświadczenia potwierdzającego stan faktyczny pod rygorem odpowiedzialności karnej. Dane osobowe i inne należy oznaczyć jako chronione, nie podlegające udostępnianiu i jawności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jeżeli „Wykaz pracowników …” stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca winien nadać temu dokumentowi odpowiednie klauzule. b)uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: Na etapie realizacji umowy na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca w terminie dwóch dni roboczych od dnia wezwania okaże Zamawiającemu dokumenty oryginalne potwierdzające zatrudnienie wykazanych osób np. umowy o pracę. Niespełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego oznaczać będzie nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę co objęte jest karami określonymi w Ogólnych Warunkach umowy. W przypadku podania przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji sprawy te będą przekazane właściwym organom, w których kompetencjach jest rozstrzyganie tego rodzaju działań Wykonawcy. c)rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia został określony w STWiOR oraz przedmiarze robót. 14.Zamawiający umożliwia, dokonanie przez Wykonawców wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamówienia w celu przygotowania oferty: 1)o zamiarze uczestnictwa w wizji lokalnej należy poinformować Zamawiającego pisemnie lub/i faksem lub/i e-mail – sprawa numer 7/2017, Zamawiający w odpowiedzi na zgłoszenie wyznaczy termin dokonania wizji lokalnej; 2)osoby, które będą okazywać przedmiot zamówienia są upoważnione do udostępnienia terenu w zakresie jego okazania. Prowadzenie jakichkolwiek ustaleń z osobami nie jest wiążące. Wszelkie merytoryczne zapytania należy kierować pisemnie bezpośrednio na adres Zamawiającego. 3)dokonania wizji lokalnej w miejscu wykonywania zamówienia może dokonać przedstawiciel Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia, który udostępni przed rozpoczęciem wizji lokalnej imienne upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy, oraz dowód tożsamości; 4)z przeprowadzonej wizji lokalnej zostanie sporządzony protokół. Zamawiający nie przewiduje udzielania wyjaśnień podczas wizji lokalnej, wizja ma służyć okazaniu obiektu robót budowlanych. 15.Zakazuje się dokonywanie wizji lokalnej, zdjęć, nagrań, zbierania danych z wykorzystywaniem aparatów latających, w tym BSP typu „Dron”. 16.Szczegółowa realizacja zamówień odbywać się będzie na zasadach określonych w treści Ogólnych Warunków Umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45421132-8

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający żąda od Wykonawców składających ofertę wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 2.700,00 zł. 2.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na cały okres związania ofertą, określony w Rozdziale IX. 3.Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b Ustawy. Oferta Wykonawcy, który odmówi wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą podlega odrzuceniu z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7a Ustawy. 4.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1)pieniądzu; 2)poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359). 5.W przypadku wniesienia wadium w formie określonej w Rozdziale VIII ust. 4 pkt. 2-5 SIWZ, z jej treści powinno wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego (w terminie związania ofertą) zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy. 6.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: NBP ODDZIAŁ OKRĘGOWY W BYDGOSZCZY 25 1010 1078 0105 5913 9120 0000 W przypadku, gdy Wykonawca załącza do składanej oferty dowód wpłaty wadium wówczas Zamawiający zaleca złożenie go w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub inną/e osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 7.Wadium wnoszone w poręczeniach bankowych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 4 pkt 2-5 SIWZ, należy: zdeponować w formie oryginału w kasie Zamawiającego – budynek nr 20 pokój nr 1 przed upływem terminu do składania ofert (Zamawiający dopuszcza przesłanie oryginału dokumentu za pośrednictwem poczty, dokument należy przesłać na adres Zamawiającego z dopiskiem „KASA” – numer sprawy), natomiast kopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub inną/e osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy zaleca się załączyć do składanej oferty (Kasa czynna jest: od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 –13.00). lub dołączyć oryginał dokumentu do oferty. 8.Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien podać: nazwę przedmiotu zamówienia, numer sprawy, oraz numer rachunku (dotyczy formy pieniężnej), na który należy zwrócić wadium. 9.Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy. 10.Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy (ZNWU). 12.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na pisemny wniosek Wykonawcy (osoby upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy), który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 14.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 15.Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP (art. 46 oraz art. 148 Ustawy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach