Przetargi.pl
Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Starodębskiej na odcinku od Alei Chopina do ul. Okrzei wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni oraz budową zatoki postojowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg powiatowych.

Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek ogłasza przetarg

 • Adres: 87-800 Włocławek, ul. Zielony Rynek
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. (54) 414 40 00 , fax. (54) 414 42 57
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek
  ul. Zielony Rynek 11/13
  87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. (54) 414 40 00, fax. (54) 414 42 57
  REGON: 910866910
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Starodębskiej na odcinku od Alei Chopina do ul. Okrzei wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni oraz budową zatoki postojowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dróg powiatowych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia stanowią roboty budowlane związane z przebudową drogi powiatowej – ulicy Starodębskiej od Alei Chopina do ulicy Okrzei we Włocławku – odcinek o długości około 330 m. Planowane przedsięwzięcie obejmuje w szczególności: 1) całkowitą rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni wraz z podbudową, 2) budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami do: a) zaprojektowanych wpustów deszczowych w jezdni, b) rur spustowych instalacji deszczowych z sąsiadujących budynków wielorodzinnych, c) przyległych posesji (do granicy pasa drogowego), celem przejęcia w przyszłości wód deszczowych z działek przyległych, 3) odtworzenie nawierzchni jezdni wraz z podbudową, 4) wykonanie obustronnych ścieków przykrawężnikowych, 5) budowę dwóch zatok postojowych pomiędzy ul. Warszawską i ul. Reja, 6) przebudowę chodnika oraz istniejącego zjazdu publicznego do przyległej do pasa drogowego posesji w rejonie ww. dwóch zatok postojowych, 7) zagospodarowanie zielenią terenu przyległego, 8) wykonanie docelowego oznakowania poziomego i pionowego oraz organizacji ruchu. 2. W zakresie przedmiotu zamówienia należy również uwzględnić: 1) likwidację wszelkich odkrytych w toku robót, a nieujawnionych w dokumentacjach, kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej, w tym regulację wysokościową urządzeń obcych, 2) odtworzenie nawierzchni ulic przyległych, również w przypadku ingerencji większej niż przewidują dokumentacje projektowe (np. w przypadku usuwania kolizji), 3) odtworzenie oznakowania (w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego, Wydziałem Komunikacji Urzędu Miasta Włocławek, Miejskim Zarządem Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku), 4) roboty pomiarowe, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, ewentualne sporządzenie dodatkowych projektów czasowej zmiany organizacji ruchu, 5) wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231000-5

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 10.000,00 złotych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach