Przetargi.pl
Wymiana sieci wodociągowej w miejscowościach: Wygiełzów, Babice i Zagórze w Gminie Babice

Urząd Gminy w Babicach ogłasza przetarg

 • Adres: 32-551 Babice, ul. Krakowska 56
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 032 6134002 , fax. 032 6134013
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Babicach
  ul. Krakowska 56 56
  32-551 Babice, woj. małopolskie
  tel. 032 6134002, fax. 032 6134013
  REGON: 00053496000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.babice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana sieci wodociągowej w miejscowościach: Wygiełzów, Babice i Zagórze w Gminie Babice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wymiana sieci wodociągowej w miejscowościach: Wygiełzów, Babice i Zagórze w Gminie Babice, w ramach projektu Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w ramach działania 312 Podstawowe usługi dla gospodarki ludności wiejskiej. Zamówienie zostało podzielone na części, przy czym Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych: I część tj. wymiana sieci wodociągowej w Wygiełzowie II część tj. wymiana sieci wodociągowej w Wygiełzowie - Skansen III część tj. wymiana sieci wodociągowej w Babicach IV część tj. wymiana sieci wodociągowej w Zagórzu V część tj. zaprojektowanie i wymiana sieci wodociągowej w Wygiełzowie - ul. Oświęcimska. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje: I część zamówienia: Biorąc pod uwagę czasokres użytkowania oraz dużą awaryjność istniejących rurociągów wody pitnej zakwalifikowano sieć wodociągową uliczną do wymiany: 1. ul. Lipowiecka do ul. Harcerskiej - ? 80mm i ? 100 mm - ok. 402 m 2. ul. Grodzisko- ? 100mm - ok. 211 m 3. ul. Poniatowskiego ? 100mm - ok. 214 m 4. ul. Skansenowa do Szkoły Podstawowej ? 100mm - ok. 512 m 5. ul. Lipowiecka do ul. Skansenowej ? 100mm - ok. 155 m 6. ul. Skansenowa do ul. Podzamcze ? 100mm - ok. 117 m 7. ul. Browarna ? 100mm - ok. 358 m 8. ul. Kasprowicza ? 100mm - ok. 531 m Razem tj. ok. 2500 m sieci wodociągowej. Poz. 1,4,5 - trasa projektowanego wodociągu przebiega przez tereny prywatne, gdzie występuje zieleń niska. Wykonawstwo systemem przeciskowym zdalnie sterowanym rurami dwuwarstwowymi. Grunt kat. III-IV. Przełączenia budynków do nowego rurociągu - roboty ziemne - wykop otwarty. Poz. 2,3,6,7,8 - trasa projektowanego wodociągu przebiega w pasie drogowym o nawierzchni asfaltowej. Wszystkie ww. drogi gminne. Wykonawstwo systemem przeciskowym zdalnie sterowanym oraz roboty ziemne wykop otwarty.W ulicach, gdzie roboty ziemne będą wykonywane systemem odkrywkowym odbudowa podbudowy drogi oraz nawierzchni asfaltowej realizowana będzie po zakończeniu robót wodociągowych. Przełączenia budynków do nowego wodociągu będą się odbywać w wykopie otwartym. Wymiana sieci wodociągowej zapewni bezawaryjną dostawę wody pitnej dla celów gospodarczo - bytowych oraz zabezpieczy dostawę wody do celów pożarowych w danym rejonie. II część zamówienia: Z uwagi na dużą awaryjność rurociągów wody pitnej na terenie Skansenu przewidziano wymianę sieci wodociągowej ? 100 mm długości ok. 395 m. Wykonawstwo robót systemem przeciskowym zdalnie sterowanym rurami dwuwarstwowymi długości ok. 182 m. Pozostały odcinek wodociągu tj. ok. 213 m będzie realizowany w wykopie otwartym. Grunt kat. III - IV. Trasa projektowanego wodociągu przebiega w terenie, gdzie występuje zieleń niska. Wymiana wodociągu spowoduje bezawaryjną dostawę wody pitnej oraz zwiększy dostawę wody do celów pożarowych. III część zamówienia: Z uwagi na czasokres eksploatacji oraz dużą awaryjność istniejących rurociągów wody pitnej sieć wodociągową przewidziano do wymiany: 1. ul. Zakopiańska - ? 80mm - ok. 68 m 2. od ul. Konopnickiej do ul. Laskowej - ? 100 - ok. 316 m. Poz. 1 - trasa projektowanego wodociągu przebiega po terenach prywatnych, gdzie występuje zieleń niska. Grunt kat. III-IV - mokry. Woda terenowa występuje powyżej posadowienia projektowanego rurociągu. Roboty ziemne będą wykonywane w wykopie otwartym systemem ręcznym i mechanicznym. Poz. 2 - trasa wodociągu będzie zlokalizowana w pasie drogowym o nawierzchni asfaltowej. Wykonawstwo robót montażowych systemem przeciskowym zdalnie sterowanym rurami dwuwarstwowymi. Przełączenia do budynków - roboty ziemne - wykopy otwarte. Grunt kat. III-IV. Woda terenowa poniżej posadowienia projektowanego rurociągu. Z uwagi na warunki gruntowe odbudowa nawierzchni asfaltowej na szerokości min. 1.80 m. Wymiana sieci wodociągowej zapewni bezawaryjną dostawę wody pitnej dla celów gospodarczo - bytowych oraz zabezpieczy dostawę wody do celów pożarowych. IV część zamówienia: Mając na uwadze czasokres użytkowania istniejących rurociągów wody pitnej oraz dużą awaryjność zaplanowano wymianę wodociągów: 1. ul. Czerwona Górka od ul. Stawowej do ul. Podgrodzisko -? 100 mm - ok. 380 m 2. ul. Podgrodzisko - ? 80mm - ok. 120 m 3. ul. Posada ? 100mm - ok. 210 m 4. ul. Piłsudskiego do ul. Piaski ? 100mm - ok. 440 m 5. ul. Piłsudskiego do ul. Pańskiej/ul. Czerwona Górka ? 100mm - ok. 130 m 6. ul. Podgórska ? 80mm - ok. 130 m 7. ul. Działy od ul. Piłsudskiego do ul. Żabiej ? 100mm - ok. 358 m Razem: ok. 1768 m sieci wodociągowej. Trasa projektowanych wodociągów przebiega w pasie drogowym o nawierzchni asfaltowej. Wykonawstwo systemem przeciskowym zdalnie sterowanym rurami dwuwarstwowymi znak TS. Przełączenie budynków do nowego rurociągu w wykopie otwartym. Poz. 4 i 6 - drogi we władaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanowie. Pozostałe ulice należą do Gminy Babice. Na projektowanym terenie występuje grunt kat. III i IV. Wszystkie omawiane ulice posiadają nawierzchnie asfaltowe. Wymiana sieci wodociągowej zapewni bezawaryjną dostawę wody pitnej dla celów gospodarczo - bytowych oraz zabezpieczy dostawę wody do celów pożarowych w danym rejonie. V część zamówienia: Mając na uwadze czasokres użytkowania istniejących rurociągów wody pitnej oraz dużą awaryjność zaplanowano wymianę wodociągów przy ul. Oświęcimskiej w Wygiełzowie. Obowiązkiem Wykonawcy jest zaprojektować wymianę w uzgodnieniu z administratorem, dokonać zgłoszenia lub uzyskać pozwolenie na budowę i wymienić sieć wodociągową na odcinku ok. 700 m (sieć widoczna na mapce poglądowej stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ). Pierwszy odcinek biegnie po lewej stronie DW780 na Chełmek, od ronda ma długość ok. 450 mb (wymiana na rurociąg PE ?110). Kolejny odcinek to wymiana sieci pod droga wojewódzka, następnie odcinek o długości ok. 220 mb (na rurociąg PE ?80 )po prawej stronie DW 780 w kierunku Chełmka. Na trasie należy zlokalizować przynajmniej 2 hydranty. Wykonać przepięcie istniejących wodociągów w kierunku ul. Kościuszki i ul. Browarnej oraz wykonać ok. 23 sztuki przepięć przyłączy domowych. Dla wszystkich części zamówienia Wykonawca ma obowiązek : - wykonania projektów czasowej organizacji ruchu i ich zatwierdzenia oraz wprowadzenia na czas trwania prac - ponoszenia kosztów obsługi geodezyjnej oraz wszelkich kosztów zajęcia pasa drogowego na czas wykonywania robót, a także kosztów nadzorów branżowych właścicieli urządzeń i sieci - bieżącej aktualizacji dokumentacji - wykonania nowego zgłoszenia robót dla prac objętych przedmiotem zamówienia - informowania o wszystkich napotkanych znaleziskach - po zakończeniu prac wykonać inwentaryzację powykonawczą - w celu uniknięcia długotrwałych przerw w dostawie wody wybrany Wykonawca winien najpierw ułożyć nowe odcinki sieci wodociągowej i wpiąć je w stary system wodociągowy, a następnie wykonać przepięcie przyłączy do budynków zasilanych wodą na przedmiotowych odcinkach sieci - wykonać badanie wody zgodnie z przepisami sanitarnymi dla każdego oddawanego odcinka wodociągu. 1. Piecze nad realizacją zamówienia sprawuje Inspektor Nadzoru, który ocenia zgodność realizacji przedsięwzięcia z projektem, kontroluje jakość i ilość robót, opiniuje zasadność wykonania i kontroluje rozliczenie finansowe budowy. 2.Pożądane jest, aby przed złożeniem oferty Wykonawca przeprowadził wizję lokalną terenu budowy, sąsiadującego układu komunikacyjnego oraz najbliższego otoczenia budowy. Termin wizji lokalnej i szczegóły techniczne jej przeprowadzenia wymagają uzgodnienia z Zamawiającym. Koszt dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca. Dokonanie wizji nie jest warunkiem koniecznym do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu. 3.Roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia należy wykonać zgodnie z: a.Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiące strony nr 26 i 27 w załączniku Nr 5 do siwz i strony nr 16 i 17 załącznika Nr 6 do siwz b.Dokumentacją projektową c.Przedmiarem robót, stanowiącym załączniki Nr 1,2,3 i 4 do siwz - projekt budowlany wymiany sieci wodociągowej w Babicach i Wygiełzowie załącznik - Nr 5 do siwz - projekt budowlany wymiany sieci wodociągowej w Zagórzu - załącznik Nr 6 do siwz - mapa poglądowa z lokalizacją odcinka przewidzianą do wykonania V części zamówienia - załącznik Nr 7 do siwz - decyzja o pozwoleniu na budowę - załącznik Nr 8 do siwz - zgłoszenie robót budowlanych - załącznik Nr 9 do siwz d.należytą starannością, z zasadami sztuki budowlanej, współczesnej wiedzy technicznej oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami polskimi w szczególności zawartymi w Prawie Budowlanym a w dalszej kolejności normami UE, zgodnie ze złożoną ofertą, warunkami przetargu oraz zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Zamawiającym. 4.Zamawiający zastrzega, iż w trakcie realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie: - pokrywać koszty pobieranych mediów zużytych do wykonywania robót -zabezpieczyć i oznakować teren budowy przez cały czas trwania realizacji zadania oraz ponosić pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia terenu budowy, a po zakończeniu robót uporządkować teren budowy i dostarczyć oświadczenia właścicieli działek wg. wzoru dostarczonego przez Zamawiającego o doprowadzeniu działek do stanu pierwotnego -zapewnić na własny koszt i we własnym zakresie kontener kontenery na składowanie odpadów, gruzu i śmieci z placu budowy i na własny koszt zapewnić jego wywóz -zabezpieczyć pomieszczenia socjalne dla personelu. Wykonawca wykona wszystkie roboty zgodnie z przedmiarem robót i dokumentacją projektową (jeżeli w przedmiarze brak pozycji prac, ale dokumentacja zawiera te prace nie zwalnia to Wykonawcy z obowiązku ich wykonania). Również dokumentacja dla 5 części zamówienia oraz aktualizacja dokumentacji zgłoszeniowej wykonana ma zostać zgodnie z obowiązującymi przepisami i w porozumieniu z administratorem sieci. Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być wykonane zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452313008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 80 000.00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych). 2.Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45. ust. 6 ustawy Pzp, tj: pieniądzu poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym gwarancjach bankowych gwarancjach ubezpieczeniowych poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4.Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Chrzanowie o. Babice Nr 53 8444 0008 0010 0100 2017 0022, oraz w formularzu oferty wskazać numer rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium. Skuteczne wniesienie wadium w takiej formie uznaje się za wniesione z chwilą uznania rachunku Zamawiającego. 5.W przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego ul. Krakowska 56, 32-551 Babice, Dziennik Podawczy pokój nr 1 lub zamieścić w osobnej kopercie - opisanej wadium i dołączonej do oferty. 6.Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.babice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach