Przetargi.pl
Rozbudowa dróg powiatowych nr 2049K ul. Kasztanowa i nr 2050K ul. Krzyszkowicka w Wieliczce

Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce ogłasza przetarg

 • Adres: 32-020 Wieliczka, ul. Sienkiewicza 13A
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 2882874 , fax. 012 2500378
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce
  ul. Sienkiewicza 13A 13A
  32-020 Wieliczka, woj. małopolskie
  tel. 012 2882874, fax. 012 2500378
  REGON: 35637858200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp.wieliczka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka budżetowa sam.ter. Powiatu Wielickiego-Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa dróg powiatowych nr 2049K ul. Kasztanowa i nr 2050K ul. Krzyszkowicka w Wieliczce
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa dróg powiatowych nr 2049K ul. Kasztanowa i nr 2050K ul. Krzyszkowicka w Wieliczce, obejmująca zakresem: budowę lewostronnego chodnika o długości 175m i prawostronnego chodnika o długości 36m w ciągu ul. Kasztanowej oraz budowę prawostronnego chodnika o długości 340 m, zatok autobusowych (lewostronnej, prawostronnej) w ciągu ul. Krzyszkowickiej, wraz z urządzeniami odwadniającymi korpus drogi. Szczegółowy zakres robót zawierają załączniki do SIWZ: Przedmiar robót - załącznik C do SIWZ. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - załącznik D do SIWZ, Dokumentacja projektowa - załącznik E do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452330009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdp.wieliczka.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach