Przetargi.pl
Wymiana/rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym w Nakle nad Notecią przy os. B. Chrobrego 8 (dz. ewid. Nr 1837/7)

NAKIELSKA ADMINISTRACJA DOMÓW MIESZKALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ogłasza przetarg

 • Adres: 89-100 Nakło nad Notecią, ul. Bolesława Krzywoustego 7A
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523468455
 • Data zamieszczenia: 2022-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: NAKIELSKA ADMINISTRACJA DOMÓW MIESZKALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  ul. Bolesława Krzywoustego 7A
  89-100 Nakło nad Notecią, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523468455
  REGON: 093161015
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana/rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym w Nakle nad Notecią przy os. B. Chrobrego 8 (dz. ewid. Nr 1837/7)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa/wymiana wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Nakle nad Notecią przy os. B Chrobrego 8 (dz. ewid. Nr 1837/7).Zakres robót obejmuje: demontaż istniejącej instalacji gazowej, montaż nowych przewodów z rur stalowych (miedzianych) zgodnych z wymaganiami przedmiotowych Polskich Norm i łączyć je za pomocą spawania (lutowania lub przez zaprasowywanie), przejścia przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych, podłączenie przyborów gazowych - kuchenek, próba szczelności, uporządkowanie pomieszczeń, montaż nasady kominowej oraz przewodów wentylacyjnych.W trakcie wykonywania robót może wystąpić: przenoszenie materiałów, zaprasowywanie rur, spawanie gazowe, montaż przewodów i przyborów gazowych.Przed przystąpieniem do pracy należy udzielić pracownikom instruktażu w zakresie BHP w szczególności: dotyczących ręcznych prac transportowych, prac z użyciem elektronarzędzi, prac spawalniczych, ochrony p.poż., prac na wysokości.W celu zminimalizowania skutków zagrożeń podczas wykonywania prac należy stosować następujące środki zapobiegawcze: odzież robocza, obuwie, rękawice ochronne, kaski, okulary ochronne, itp., oznakowanie miejsca pracy, przerwy na posiłek.Część opisowa przyjętych rozwiązań:1) Instalacja gazowa. Budynek mieszkalny jest wyposażony w przyłącze gazowe. Skrzynka kurka głównego znajduje się na zewnętrznej ścianie budynku. Budynek wyposażony jest w instalację gazową, którą Inwestor ze względu na stan techniczny postanowił wymienić. Instalacja gazowa ulegnie wymianie oraz przebudowie w całości w części wspólnej i poszczególnych lokalach. Istniejącą instalację należy zdemontować, przed rozpoczęciem prac ten fakt należy zgłosić dostawcy gazu w celu zdemontowania istniejących gazomierzy. W poszczególnych lokalach mieszkalnych przybory gazowe, zarówno ich rodzaj jak i lokalizacja pozostaną bez zmian. Przewody projektowanej instalacji należy prowadzić zgodnie z załączonymi rysunkami. Przejścia rur przewodowych przez przegrody budowlane należy prowadzić w tulejach ochronnych, a wolna przestrzeń wypełnić elastycznym szczeliwem nie powodującym korozji. Średnica rury ochronnej powinna być większa o 2 dymesje od średnicy rury przewodowej. Przewody instalacji gazowej wykonać z rur stalowych i łączyć je za pomocą spawania. Mocować je do ścian za pomocą typowych uchwytów do rur. Przed kuchenkami gazowymi zamontować dwuzłączkę i kurek odcinający o średnicy DN15. Kurki odcinające należy zamontować w miejscach łatwo dostępnych w odległości nie większej niż 0,5m od przyboru i na wysokości min. 0,7m od podłogi. Odległość pozioma rury gazowej od innych instalacji powinna wynosić min. 0,1m natomiast w miejscu skrzyżowania min. 2 cm. Do pomiaru ilości zużywanego gazu istniejące gazomierze G1,6-4 zlokalizowane w szachtach na klatkach schodowych zgodnie z częścią graficzną. Poszczególne podejścia do gazomierzy wykonać za pomocą belki przyłączeniowej. W poszczególnych SKG, za kurkiem głównym należy zainstalować przekładkę dielektryczną.2) Próba szczelności instalacji gazowej. Próbę szczelności instalacji gazowej przeprowadzić za pomocą sprężonego powietrza pod ciśnieniem 0,05MPa bez aparatów gazowych oraz pod ciśnieniem 2kPa z aparatami gazowymi. Próbę należy przeprowadzić w ciągu min. 30 minut. Manometr użyty do wykonania próby szczelności powinien spełniać wymagania klasy 0,6 oraz świadectwo legalizacji i zakres pomiarowy od 0-0,06MPa.3) Wentylacja i odprowadzenie spalin. W poszczególnych lokalach mieszkalnych w pomieszczeniach kuchennych jest sprawna wentylacja, co potwierdza opinia kominiarska z okresowego przeglądu przewodów kominowych.4) Uwagi końcowe. Roboty powinny być wykonywane po zatwierdzeniu projektu przez organ administracji budowlanej przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenie w zakresie wykonawstwa instalacji sanitarnych. Prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami z zachowaniem przepisów i zasad bhp odpowiednich do rodzaju wykonywanych prac. Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690). Wszystkie materiały i armatura zastosowane do budowy instalacji gazowej oraz wentylacji winny być oznaczone znakiem „B” lub „CE” zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu z dnia 02 września 2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 144, poz. 1182). Kształtki i rury stalowe łączyć za pomocą spawania, wymagania dla połączeń spawanych (spawanie łukowe) poziom jakości zgodny z Normą PN – EN 12732 Infrastruktura gazowa – Spawanie stalowych układów rurowych – wymagania funkcjonalne. Stalowe odcinki przyłącza gazowego należy zabezpieczyć powłokami antykorozyjnymi zgodnie z instrukcją ZSG-00-I-006. Urządzenia gazowe należy podłączyć do instalacji i zabezpieczyć zgodnie z PN/B-02413 lub B/02414. Instalację w lokalach można wykonać z rur miedzianych łączonych przez zaprasowywanie lub litowanie spoiwem twardym. Po wybudowaniu instalacji przez uprawnionego wykonawcę, należy dokonać odbioru technicznego instalacji i zgłosić ten fakt dostawcy gazu celem włączenia instalacji do użytkowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45333000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach