Przetargi.pl
Izolacja przeciwwilgociowa i termomodernizacja fundamentów, remont pomieszczeń piwnicznych w budynku Urzędu Gminy Osielsko ul. Szosa Gdańska 55A oraz rozbudowa kanalizacji deszczowej wokół budynku.

Gmina Osielsko ogłasza przetarg

 • Adres: 86-031 Osielsko, Szosa Gdańska 55A
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 324 18 64
 • Data zamieszczenia: 2022-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Osielsko
  Szosa Gdańska 55A
  86-031 Osielsko, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 324 18 64
  REGON: 092350688
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.osielsko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Izolacja przeciwwilgociowa i termomodernizacja fundamentów, remont pomieszczeń piwnicznych w budynku Urzędu Gminy Osielsko ul. Szosa Gdańska 55A oraz rozbudowa kanalizacji deszczowej wokół budynku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termomodernizacji fundamentów, remont pomieszczeń piwnicznych w budynku Urzędu Gminy Osielsko ul. Szosa Gdańska 55A oraz rozbudowa kanalizacji deszczowej wokół budynku.Przedmiot zamówienia obejmuje docieplenie ścian fundamentowych wraz z naprawą izolacji przeciwwilgociowych i wykonaniem kanalizacji deszczowej, a także remont pomieszczeń piwnicznych w budynku Urzędu Gminy Osielsko, ul. Szosa Gdańska 55A.Szczegółowy zakres ww. robót określają: dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.UWAGA:Zamawiający zastrzega, że wszystkie prace głośne tj. m. in. nawiercanie ścian fundamentowych, kłucie posadzek, odbicie tynków w piwnicach powinny odbywać się poza godzinami pracy Urzędu Gminy. Poza tym, żadne z prowadzonych prac w ramach niniejszego zadania nie mogą zakłócać normalnego funkcjonowania Urzędu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach