Przetargi.pl
Budowa świetlicy wiejskiej w Małkach oraz dobudowa garażu do remizy OSP w Grzybnie

GMINA BOBROWO ogłasza przetarg

 • Adres: 87-327 Bobrowo, 27
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 564913350 , fax. 564951810
 • Data zamieszczenia: 2022-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA BOBROWO
  27
  87-327 Bobrowo, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 564913350, fax. 564951810
  REGON: 871118388
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bobrowo.org.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa świetlicy wiejskiej w Małkach oraz dobudowa garażu do remizy OSP w Grzybnie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Inwestycja polegać na budowie świetlicy wiejskiej w miejscowości Małki, dz. nr 204/13. Będzie to budynek w kształcie prostokąta, parterowy, wolnostojący z dachem dwuspadowym. W budynku znajdować się będą: pomieszczenie świetlicy z zapleczem kuchennym i socjalnym, sanitariaty, pomieszczenie gospodarcze oraz salka dla KGW. Obiekt będzie dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Przeznaczony będzie dla 800 mieszkańców dwóch sołectw Małki i Wymokłe. Powierzchnia użytkowa świetlicy wyniesie około 350 m2. Budynek zostanie zaprojektowany kładąc duży nacisk na trwałość, energetyczność oraz estetyczność. W budynku zostaną zastosowane rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska i klimatu, jak np. oświetlenie typu LED, ogrzewanie pompą ciepła, wentylacja z rekuperacją, instalacja fotowoltaiczna. Budynek podłączony zostanie do gminnej sieci wod-kan. Będzie obiektem ogólnodostępnym i niekomercyjnym. W miejscowości Grzybno do istniejącego budynku, w którym znajduje się remiza OSP zostanie dobudowane pomieszczenie. Służyć będzie ono jako pomieszczenie garażowe dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzybnie, która dysponuje dwoma wozami bojowymi oraz licznym sprzętem pożarniczym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 20 000,00 zł.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:a) nie podlegają wykluczeniu;b) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SWZ.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.4) zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli:a) należycie wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie min. 1 zadanie w ramach jednej umowy polegające na budowie/rozbudowie/przebudowie budynku o wartości min. 1.500.000,00 PLN brutto.b) dysponuje nw. osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia:i) min. 1 osobą - kierownikiem budowy – posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjnobudowlanej,ii) min. 1 osobą – kierownikiem robót - posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,iii) min. 1 osobą - kierownikiem robót - posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-06

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach