Przetargi.pl
Wymiana (rekonstrukcja) stolarki okiennej w budynku szkoły (Pałacu ,,Florianka,,) przy ul. Basztowej 8 w Krakowie.

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-134 Kraków, Basztowa 8
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-10-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Krakowie
  Basztowa 8
  31-134 Kraków, woj. małopolskie
  REGON: 000276593
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://szkolapaderewski.krakow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana (rekonstrukcja) stolarki okiennej w budynku szkoły (Pałacu ,,Florianka,,) przy ul. Basztowej 8 w Krakowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: wymiana (rekonstrukcja) stolarki okiennej w budynku szkoły (Pałacu ,,Florianka,,) przy ul. Basztowej 8 w Krakowie.Zadanie obejmuje wykonanie łącznie 13 szt. okien oraz 6 szt. drzwi w budynku szkoły:1) na parterze: okna nr 3 – 3 szt., 5 – 1 szt., 11 – 4 szt. oraz drzwi nr 4 – 6 szt., 2) na 1 piętrze: okna nr 7 – 1 szt. i 13 – 2 szt.,3) na 3 piętrze: okno nr 23 – 2 szt.w tym m.in. wykonanie:ościeżnic,skrzydeł okiennych,parapetów,szklenia,gruntowania,malowania,wkłuć starych okien i ich utylizację,skrzydeł drzwiowych.Szczegółowy zakres prac został przedstawiony:w przedmiarze nr 1 na odtworzenie okna skrzydłowego nr 1 o wymiarach 1,32 x 2,37 m,w przedmiarze nr 2 na odtworzenie okna skrzydłowego nr 11 o wymiarach 1,20 x 1,72 m,w przedmiarze nr 3 na odtworzenie drzwi nr 4 o wymiarach 1,30 x 2,14 m,w zestawieniu stolarki odwarowej przeznaczonej do odtworzenia (zestawienie przedmiar 4),w dokumentacji fotograficznej,na rysunku nr 3 (1): okno nr 3 – widok, przekroje A-A, C-C,na rysunku nr 3a (3): okno nr 3 – szczegóły wykonawcze w przekroju poziomym dla okien z węgarkiem, skrzynkowych,na rysunku nr 3b (1): okno nr 3 - szczegóły wykonawcze dla przekroju pionowego, również dla pozostałych okien skrzynkowych,na rysunku nr 4 (1): drzwi nr 4 – widok, przekroje A-A. B-B, C-C,na rysunku nr 4a (1): drzwi nr 4 – szczegóły wykonawcze dla przekroju poziomego i pionowego,na rysunku nr 5 (1): okno nr 5 – widok, przekroje A-A, C-C,na rysunku nr 7: drzwi balkonowe nr 7 – widok, przekroje A-A, B-B, C-C. D-D,na rysunku nr 7a (1): drzwi nr 7 – szczegóły wykonawcze dla przekroju poziomego,na rysunku nr 7b (1): drzwi nr 7 – część okienna, szczegóły wykonawcze dla przekroju pionowego, oraz wszystkich okien bez węgarka, pierwotnie „polskich”,na rysunku nr 7c (1): drzwi nr 7 – szczegóły wykonawcze skrzydeł drzwiowych w przekroju pionowym,na rysunku nr 11 (1): okno nr 11 – widok, przekroje A-A, C-C,na rysunku nr 13 (3): okno nr 13 – widok, przekroje A-A, C-C,na rysunku nr 23 (1): okno nr 23 – widok, przekroje A-A, B-B,na rzucie poz. 3 prace 2022: poziom +3 z rozmieszczeniem stolarki okiennej od strony parkingu ul. Sereno Fena do odtworzenia w roku 2022,na rzucie poz. I pietra praca 2022: rzut poziomy I pietra z rozmieszczeniem stolarki okiennej do odtworzenia w roku 2022,na rzucie poz. parteru prace 2022: rzut poziomy parteru z rozmieszczeniem stolarki okiennej przeznaczonej do odtwarzania w roku 2022,pozwoleniu nr 310/10 Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac konserwatorskich i robót budowanych przy zabytku nieruchomym z dnia 7 maja 2010 r., OZKr.MFO.500-380/10.Ww. dokumenty stanowią załączniki do SWZ.Ponadto wykonanie zadania obejmuje również:a) organizację i zabezpieczenie wykonywanych robót,a) wywóz materiałów porozbiórkowych nie nadających się do odzysku na miejsce składowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,a) uporządkowanie i doprowadzenie do stanu pierwotnego pomieszczeń i terenu po zakończeniu robót.Projekt współfinansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa.Wykonawca zobowiązuje się umieścić na terenie prac na swój koszt tablice informacyjną. Treść tablicy zostanie przekazana Wykonawcy po podpisaniu umowy. Zamawiający informuje, że prace będą wykonywane pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który wykonuje funkcje organu administracji państwowej w zakresie ochrony zabytków.UWAGA:Po podpisaniu umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i dostarczenia do siedziby Zamawiającego okna wzorcowego (szczegóły dot. wykonania okna wzorcowego przedstawi komisja powołana przez Zamawiającego), podlegającego odbiorowi. Wykonawca pokryje wszystkie koszty związane z dostarczeniem przedmiotowego okna do siedziby Zamawiającego. Termin dostarczenia ww. okna zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą najpóźniej w dniu podpisania umowy. Wzorcowe okno musi zostać fizycznie wykonane i zaakceptowane przez konserwatora zabytków. Konserwator zabytków może zwolnić wykonawcę od wykonania okna wzorcowego w przypadku, gdy jest on wstanie udokumentować i przedstawić okna wykonane, zgodnie ze wzorem określonym przez konserwatora zabytków. Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert częściowych.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.Zamawiający nie przewiduje możliwości przeprowadzenia wizji lokalnej przez Wykonawcę.Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań dotyczących realizacji niniejszego zamówienia (zgodnie z art.60 ustawy PZP).Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa załącznik do SWZ – projekt umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44221100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:a) zrealizowali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zadanie polegające na wymianie okien w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków nieruchomych o wartości nie mniejszej niż 90 000,00 zł brutto,b) dysponują lub będą dysponowali na etapie realizacji zamówienia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia wynikające z przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 840) oraz z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z póżn. zm.) - min. jeden pracownik (kierownik) przewidziany do kierowania (nadzorowania) całości wykonywanych prac musi posiadać co najmniej 2-letnią praktykę lub uprawnienia do prowadzenia prac w obiektach zabytkowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 81).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-11-09

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach