Przetargi.pl
USŁUGA CATERINGU DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W PROSZOWICACH

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W PROSZOWICACH IM. 6 BRYGADY POWIETRZNODESANTOWEJ GEN.BRYG. S. SOSABOWSKIEGO ogłasza przetarg

 • Adres: 32-100 Proszowice, ul. Mikołaja Kopernika 7
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 123861694 , fax. 123861694
 • Data zamieszczenia: 2022-10-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W PROSZOWICACH IM. 6 BRYGADY POWIETRZNODESANTOWEJ GEN.BRYG. S. SOSABOWSKIEGO
  ul. Mikołaja Kopernika 7
  32-100 Proszowice, woj. małopolskie
  tel. 123861694, fax. 123861694
  REGON: 368087540
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp2.proszowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  USŁUGA CATERINGU DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W PROSZOWICACH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia w ramach postępowania pn. „Usługa cateringu dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Proszowicach” jest przygotowywanie i sukcesywne dostarczanie posiłków w postaci dań obiadowych – II danie wraz napojem dla średnio dziennie 90 uczniów w każdym dniu roboczym z wyłączeniem dni wolnych od nauki, w okresie od dnia podpisania umowy (włącznie) przez okres do 8 miesięcy nie dłużej jednak niż do dnia zakończenia roku szkolnego 2022/2023
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55520000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca ubiegający się o zamówienie:a) zrealizował należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej jedną usługę przygotowania i dostarczania posiłków, której zakres obejmował co najmniej przygotowanie i dostarczanie przez okres minimum 6 miesięcy nie mniej niż 50 posiłków dziennie, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy usługi zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. (Załącznik nr 7)b) dysponował pojazdem spełniającym wymogi rozporządzenia (WE) 852/2004 potwierdzone zatwierdzeniem pojazdu przez właściwy Powiatowy Inspektorat Sanitarny,
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-11-04

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach