Przetargi.pl
Wymiana okien w budynkach A i B obiektu O/O NBP w Bydgoszczy

Narodowy Bank Polski - Departament Koordynacji i Realizacji Zakupów ogłasza przetarg

 • Adres: 00-919 Warszawa, Świętokrzyska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48221852820 , fax. +48221851211
 • Data zamieszczenia: 2021-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Narodowy Bank Polski - Departament Koordynacji i Realizacji Zakupów
  Świętokrzyska 11/21
  00-919 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48221852820, fax. +48221851211
  REGON: 00000222300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://e-zamowienia.nbp.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana okien w budynkach A i B obiektu O/O NBP w Bydgoszczy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano-remontowych w obiekcie Oddziału Okręgowego NBP w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 8 (dalej także „Obiekt NBP”), w zakresie obejmującym wymianę okien i drzwi balkonowych w budynkach A i B (dalej także „Roboty”). 2. Roboty zostaną wykonane w dwóch etapach (dalej także „Etapy Robót”): 1) Etap I Robót – wykonanie wymiany okien i drzwi balkonowych w budynku A; 2) Etap II Robót – wykonanie wymiany okien i drzwi balkonowych w budynku B (wraz z oknami zlokalizowanymi w ŁĄCZNIKU). 3. W ramach Robót Wykonawca wykona także roboty towarzyszące, w tym m.in.: 1) demontaż i ponowny montaż instalacji i urządzeń systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN dla wskazanych w Dokumentacji technicznej okien, wraz z ponownym uruchomieniem tych elementów w systemie SSWiN; 2) wywóz i utylizację zdemontowanych elementów, w tym okien i drzwi balkonowych oraz gruzu 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki i zasady realizacji zamówienia określone są we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik Nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 5. Opis Obiektu NBP oraz zakres robót budowlanych określone są w Dokumentacji technicznej stanowiącej Załącznik Nr 2 do Wzoru Umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach