Przetargi.pl
Usługa konserwacji i utrzymania przepompowni przy ul. Dźwigowej w Warszawie, odprowadzającej wody opadowe z ul. Dźwigowej i ul. Cierlickiej pod wiaduktem kolejowym

Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich ogłasza przetarg

 • Adres: 00-801 Warszawa, ul. Chmielna
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 55 89 000 , fax. 228 909 211
 • Data zamieszczenia: 2021-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich
  ul. Chmielna 120
  00-801 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 55 89 000, fax. 228 909 211
  REGON: 00000000000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa konserwacji i utrzymania przepompowni przy ul. Dźwigowej w Warszawie, odprowadzającej wody opadowe z ul. Dźwigowej i ul. Cierlickiej pod wiaduktem kolejowym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługa konserwacji i utrzymania przepompowni przy ul. Dźwigowej w Warszawie, odprowadzającej wody opadowe z ul. Dźwigowej i ul. Cierlickiej pod wiaduktem kolejowym
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90640000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach