Przetargi.pl
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4201W Pogorzelec - Barchów w miejscowości Barchów

Starostwo Powiatowe w Węgrowie ogłasza przetarg

 • Adres: 07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 25 74 09 280 , fax. 25 7922617 w. 145
 • Data zamieszczenia: 2021-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Węgrowie
  ul. Przemysłowa 5
  07-100 Węgrów, woj. mazowieckie
  tel. 25 74 09 280, fax. 25 7922617 w. 145
  REGON: 71158666200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatwegrowski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa drogi powiatowej nr 4201W Pogorzelec - Barchów w miejscowości Barchów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4201W Pogorzelec - Barchów w miejscowości Barchów. Zakres robót obejmuje: • rozbudowę drogi powiatowej nr 4201W od drogi krajowej nr 50 do przecięcia z terenami PKP; • budowę chodników; • budowę zjazdów; • budowę miejsc postojowych; • budowę kanalizacji deszczowo - drenażowej; • budowę kanału technologicznego; • przebudowę sieci TT. Rozbudowa drogi powiatowej 4201W polegać będzie przede wszystkim na rozbudowie jezdni do szerokości 6,00m na całej długości projektowanego odcinka. Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego AC11S. Rozbudowa obejmuje także budowę chodnika szerokości zmiennej z kostki betonowej bezfazowej o grub. 6cm i 8cm (chodnik wzmocniony). Wykonane zostanie oznakowanie pionowe i poziome. Rozbudowa obejmuje również budowę sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowy sieci TT. Ponadto projektuje się kanał technologiczny. Istniejące drzewa przyjęto do adaptacji, planuje się zabezpieczenie ich jedynie odpowiednimi palikami drewnianymi przed zniszczeniem. Całkowita długość rozbudowywanego odcinka wynosi 2km+128,06m. W ciągu drogi DP4201W występują 2 skrzyżowania (z DK50 i DG420414W). Na połączeniu z DK50 zastosowano wyokrąglenia R=9 i 10m, a z DG420414W zastosowano wyokrąglenia R=6m. Na pozostałych drogach wewnętrznych pełniących rolę zjazdów publicznych zaprojektowano wyokrąglenia R=5-8m. Projekt zakłada także adaptację oraz regulację wysokościową istniejących nawierzchni połączonych z projektowanym zagospodarowaniem. Jezdnia drogi powiatowej obramowana została krawężnikami betonowym o wym.15x30 oraz 12x25cm. Chodnik oraz zjazdy obramowano obrzeżem betonowym o wym. 8x30cm. Parametry chodnika: - chodnik szer. zmienna 2,0m – 4,5m; - nawierzchnię chodnika projektuje się z kostki betonowej grub. 6cm i 8cm przy chodniku wzmocnionym (okolice sklepu); - obramowano go obrzeżem betonowym. Parametry zjazdów indywidualnych: - szerokość zjazdów wg PZT (zmienna – min.4,5m), zjazdy projektuje się z kostki bezfazowej typu behaton betonowej koloru grafitowego grub. 8cm ; - obramowano krawężnikiem wtopionym lub wyniesionym. Parametry jezdni: - szerokość 6,00m, - nawierzchnia DP4201W z betonu asfaltowego; - obramowano krawężnikiem wyniesionym lub wtopionym na zjazdach. Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni przyjęto dla ruchu KR3 zgodnie z ustaleniami Inwestora i z Rozporządzeniem M. T. i G. M. z dnia 02 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dodatkowo w obrębie wyniesionego przejścia dla pieszych P-10 w km ok.2+055,00 zastosowano aktywne znaki hybrydowe D-6 wraz z doświetleniem solarnym. Projektowana zieleń Projekt budowlany przewiduje urządzanie zieleni miejskiej w postaci wykonania trawników na terenie płaskim i na skarpach przy użyciu mieszanek traw szybko rosnących. Na istniejącym zagospodarowaniu występuje niewielka ilość zadrzewienia. Istniejące drzewa przyjęto do adaptacji, zabezpieczono je jedynie odpowiednimi palikami drewnianymi przed zniszczeniem. Do wykarczowania przyjęto 44 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach