Przetargi.pl
Przedłużenie licencji na filmy i fragmenty filmów użyte do przygotowania scenografii ekspozycji oraz treści multimedialnych prezentowanych w CP NBP - Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych.

Narodowy Bank Polski - Departament Koordynacji i Realizacji Zakupów ogłasza przetarg

 • Adres: 00-919 Warszawa, Świętokrzyska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48221852820 , fax. +48221851211
 • Data zamieszczenia: 2021-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Narodowy Bank Polski - Departament Koordynacji i Realizacji Zakupów
  Świętokrzyska 11/21
  00-919 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48221852820, fax. +48221851211
  REGON: 00000222300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.nbp.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedłużenie licencji na filmy i fragmenty filmów użyte do przygotowania scenografii ekspozycji oraz treści multimedialnych prezentowanych w CP NBP - Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie przez Wykonawcę niewyłącznej licencji, ograniczonej terytorialnie do miejsca stałej wystawy w NBP, przy ul. Świętokrzyskiej 11/21 w Warszawie, której tytuł brzmi „Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira S. Skrzypka”, na korzystanie z udostępnionych utworów w postaci filmów, których wykaz zawiera Załącznik Nr 2 do Umowy (uzgodnionej między stronami).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92521100-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach