Przetargi.pl
Wymiana okien na nową stolarkę okienną w budynkach Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zlokalizowanych na terenie nieruchomości Business Park Nad Drwiną w Krakowie w budynkach B-3, F4/5, D8/9, D-2 oraz Business Park Kordylewskiego 11 w Krakowie

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 31-542 Kraków, Kordylewskiego
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 126 176 600 , fax. 126 176 666
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
  Kordylewskiego 11
  31-542 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 126 176 600, fax. 126 176 666
  REGON: 35023901700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.marr.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana okien na nową stolarkę okienną w budynkach Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zlokalizowanych na terenie nieruchomości Business Park Nad Drwiną w Krakowie w budynkach B-3, F4/5, D8/9, D-2 oraz Business Park Kordylewskiego 11 w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przeprowadzeniu wymiany stolarki okiennej w budynkach MARR zlokalizowanego na terenie nieruchomości Business Park Nad Drwiną w Krakowie położonej przy ul. Nad Drwiną 10 oraz Business Park Kordylewskiego przy ul. Kordylewskiego 11 w Krakowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do specyfikacji "Opis przedmiotu zamówienia"
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44220000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wprowadza wymagań dotyczących spełnienia tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: formularz oferty, informacja o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach