Przetargi.pl
WYMIANA OKIEN I DRZWI W BUDYNKACH MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH STANOWIACYCH WŁASNOŚĆ MIASTA INOWROCŁAWIA

Miasto Inowrocław ogłasza przetarg

 • Adres: 88-100 Inowrocław, ul. F. D. Roosevelta 36
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 3555250 , fax. 52 3555233
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Inowrocław
  ul. F. D. Roosevelta 36 36
  88-100 Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 3555250, fax. 52 3555233
  REGON: 00059636900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.inowroclaw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYMIANA OKIEN I DRZWI W BUDYNKACH MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH STANOWIACYCH WŁASNOŚĆ MIASTA INOWROCŁAWIA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest: Część 1 - wymiana okien (155 szt.) w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, w tym: demontaż stolarki okiennej drewnianej, zainstalowanie okien PCV, z profili min. 5-komorowych, szyba - k=1,0, w kolorze białym, montaż nawiewników o przepływie powietrza 40 m3/h, montaż wewnętrznych i zewnętrznych parapetów PCV; Część 2 - wymiana drzwi wewnętrznych i zewnętrznych (22 szt.) na drewniane oraz renowacja drzwi (4 szt.), w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, zgodnie z zestawieniem drzwi i okien do wymiany oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, załączonymi do SIWZ. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zestawienie drzwi i okien oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454210004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.inowroclaw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach