Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych, ulica Matejki i Gen. Pruszyńskiego

Gmina Miasto Wąbrzeźno ogłasza przetarg

 • Adres: 87-200 Wąbrzeźno, ul. Wolności 18
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 6884500 , fax. 56 688 27 48
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Wąbrzeźno
  ul. Wolności 18 18
  87-200 Wąbrzeźno, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 6884500, fax. 56 688 27 48
  REGON: 87111878000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wabrzezno.com
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych, ulica Matejki i Gen. Pruszyńskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji dotyczącej projektów budowlanych przebudowy dróg gminnych. Zakres prac obejmuje w szczególności: Ulica Gen. St. Pruszyńskiego. Nawierzchnię jezdni zaprojektować dla kategorii ruchu KR1. - długość projektowanej drogi - ok. 1.520 mb, - szerokość jezdni 6,0 m w obustronnych krawężnikach, - chodnik wzdłuż ulicy jednostronnie o szerokości 1,5 m na długości 650 mb, - kanalizacja deszczowa na długości 650 mb, - kanalizacja sanitarna na długości 220 mb, - droga na długości 820 mb utwardzona masą asfaltową z obustronnym chodnikiem - należy zaprojektować przebudowę na tym odcinku, - droga na długości 700 mb gruntowa - należy zaprojektować utwardzenie nawierzchni drogi wraz z zaprojektowaniem sieci, - badanie geotechniczne wg potrzeb wymaganych przepisami. Ulica Matejki. Nawierzchnię jezdni zaprojektować dla kategorii ruchu KR1. - drogę przebudować na całej szerokości pasa wraz z obustronnymi chodnikami na długości ok. 975 mb, - szerokość istniejąca jezdni 5,50 - 6,20 m, - na całej długości drogi należy rozpatrzyć potrzebę i doprojektować wpusty uliczne do kanalizacji deszczowej. Dokumentacje należy wykonać w 5 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (1 płyta) w formacie PDF; dokumentacja będzie zawierała (dla każdej drogi): 1. Projekt arch.-budowlany wraz z detalami i niezbędnymi uzgodnieniami. 2. Projekt budowlano-wykonawczy w branży drogowej i sanitarnej. 3. Rozwiązanie ewentualnych kolizji. 4. Przedmiar robót. 5. Kosztorys inwestorski. 6. Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. 7. Zbiorcze Zestawienie Kosztów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.wabrzezno.com/portal.php?aid=12959920544d3f44f6a8f5e
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach