Przetargi.pl
Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej oraz usług internetowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz komórek i jednostek organizacyjnych MOPS w Bydgoszczy w okresie od 01.05.2013 r. do 30.04.2014 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85-043 Bydgoszcz, ul. Ogrodowa 9
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 325-44-10 , fax. 52 3215535
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
  ul. Ogrodowa 9 9
  85-043 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 325-44-10, fax. 52 3215535
  REGON: 00248403100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mopsbydgoszcz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: pomoc społeczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej oraz usług internetowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz komórek i jednostek organizacyjnych MOPS w Bydgoszczy w okresie od 01.05.2013 r. do 30.04.2014 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej oraz usług internetowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz komórek i jednostek organizacyjnych MOPS w Bydgoszczy w okresie od 01.05.2013 r. do 30.04.2014 r. Usługi muszą mieć charakter powszechny, świadczone zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) po sieci kablowej lub światłowodowej z wykorzystaniem istniejącej wewnętrznej sieci telefonicznej, jak również muszą mieć charakter publiczny. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki 9-12
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 642000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mopsbydgoszcz.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach