Przetargi.pl
Wymiana nawierzchni trawy syntetycznej boiska sportowego zrealizowanego w ramach projektu „Moje boisko Orlik - 2012”

Gmina Wielgie ogłasza przetarg

 • Adres: 87-603 Wielgie, Starowiejska, 8
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0542897380 , fax. 0542897795
 • Data zamieszczenia: 2023-06-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wielgie
  Starowiejska, 8
  87-603 Wielgie, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 0542897380, fax. 0542897795
  REGON: 910866583
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana nawierzchni trawy syntetycznej boiska sportowego zrealizowanego w ramach projektu „Moje boisko Orlik - 2012”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2) Przedmiotem zamówienia jest wymiana nawierzchni trawy syntetycznej na boisku ORLIK obejmująca demontaż istniejącej nawierzchni ze sztucznej trawy oraz wykonanie nowej nawierzchni ze sztucznej trawy koloru zielonego z liniami koloru białego, zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa oraz zgodnie z opisem w specyfikacji technicznej zamówienia, która stanowi załącznik do SWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach