Przetargi.pl
Wymiana nawierzchni dróg dojazdowo-pożarowych oraz chodników w rejonie budynków L-27,28 / S-1 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa dróg pożarowo-dojazdowych z chodnikami dla Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej przy Alei Powstańców Warszawy w Rzeszowie .

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza ogłasza przetarg

 • Adres: 35-959 Rzeszów, ul. W. Pola 2
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 8651250, 8653636, 8653535 , fax. 17 8651075, 865383
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
  ul. W. Pola 2 2
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 17 8651250, 8653636, 8653535, fax. 17 8651075, 865383
  REGON: 00017490000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.prz.rzeszow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana nawierzchni dróg dojazdowo-pożarowych oraz chodników w rejonie budynków L-27,28 / S-1 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa dróg pożarowo-dojazdowych z chodnikami dla Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej przy Alei Powstańców Warszawy w Rzeszowie .
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1. Zakres modernizacji obejmuje : - Roboty rozbiórkowe nawierzchni asfaltowo-bitumicznych - ok. 1320 m2 ; - Wywóz gruzu z terenu rozbiórki (zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu) - ok. 180 m3 ; - Regulacja studzienek - 5 sztuk ; - Ułożenie nawierzchni z beton. kostki brukowej 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (drogi, parkingi) - ok.1320 m2; - Ułożenie nawierzchni z beton. kostki brukowej 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (chodniki) - 98 m2; 1.2. Lokalizacja robót : Rzeszów Al. Powstańców Warszawy 8 ( rejon ul. Poznańskiej - Emilii Plater) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do SIWZ ( projekt budowlano-wykonawczy, przedmiar robót, Szczegółowa Specyfikacja Techniczna SST).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 40 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 5 000.00 zł (słownie: pięć tysięcy 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ogloszenia.propublico.pl/prz
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach