Przetargi.pl
dostawa sprzętu komputerowo-biurowego do Starostwa Powiatowego w Mielcu

Powiat Mielecki ogłasza przetarg

 • Adres: 39-300 Mielec, ul. Sękowskiego 2B
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 7800400 , fax. 017 7800402
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Mielecki
  ul. Sękowskiego 2B 2B
  39-300 Mielec, woj. podkarpackie
  tel. 017 7800400, fax. 017 7800402
  REGON: 69058144200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat-mielecki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa sprzętu komputerowo-biurowego do Starostwa Powiatowego w Mielcu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1).Zapora sieciowa typu UTM o minimalnej konfiguracji- 1 szt. 2).Zestaw komputerowy z monitorem LCD oraz oprogramowaniem biurowym i antywirusowym- 6 szt. 3).Zasilacz awaryjny UPS -6 szt. 4).Komputer przenośny z oprogramowaniem biurowym i antywirusowym-Notebook z torbą-6 szt. 5).SWITCH-przełącznik sieciowy niezarządzalny- 1szt. 6).Drukarka atramentowa przenośna formaru A4 wraz z torbą na drukarkę i laptopa- 1szt. 7).Klucz produktu Pakietu Oprogramowania Microsoft Office 2010-3 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat-mielecki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach