Przetargi.pl
Dostawa fabrycznie nowego, nie używanego różnego sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego

Uniwersytet Rzeszowski ogłasza przetarg

 • Adres: 35-959 Rzeszów, ul. Rejtana 16c
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 8721018 , fax. 017 8721262
 • Data zamieszczenia: 2016-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Rzeszowski
  ul. Rejtana 16c 16c
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 017 8721018, fax. 017 8721262
  REGON: 69156004000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ur.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa fabrycznie nowego, nie używanego różnego sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, nie używanego różnego sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zamówienie zostało podzielone na 13 zadań: Zadanie nr 1: Dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych i drukarki dla Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego Zadanie nr 2: Dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych, ekranu ściennego, urządzenia wielofunkcyjnego i drukarki dla Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego Zadanie nr 3: Dostawa oprogramowania komputerowego do układania jadłospisów dla Instytutu Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Rzeszowskiego Zadanie nr 4: Dostawa oprogramowania komputerowego dla Wydawnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego Zadanie nr 5: Dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych dla Wydawnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego Zadanie nr 6: Dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych dla Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego Zadanie nr 7: Dostawa laserowych czytników kodów kreskowych dla Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego Zadanie nr 8: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego dla Katedry Biologii Środowiska Uniwersytetu Rzeszowskiego Zadanie nr 9: Dostawa komputera przenośnego dla Katedry Biologii Środowiska Uniwersytetu Rzeszowskiego Zadanie nr 10: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego dla Instytutu Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Rzeszowskiego Zadanie nr 11: Dostawa projektora multimedialnego dla Instytutu Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Rzeszowskiego Zadanie nr 12: Dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych, oprogramowania, drukarek i komputera przenośnego dla Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego Zadanie nr 13: Dostawa komputera przenośnego dla Biura Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ur.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach