Przetargi.pl
Wymiana dachu na Oddziale Przedszkola w Sękowie

Gmina Duszniki ogłasza przetarg

 • Adres: 64-550 Duszniki, Sportowa
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 2919075, 2919400, , fax. 612 919 131
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Duszniki
  Sportowa 1
  64-550 Duszniki, woj. wielkopolskie
  tel. 61 2919075, 2919400, , fax. 612 919 131
  REGON: 63125836500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.duszniki.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana dachu na Oddziale Przedszkola w Sękowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  III. Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje Wymianę dachu na Oddziale Przedszkola w Sękowie. Przedmiotowy budynek jest obiektem parterowym z poddaszem użytkowym o konstrukcji tradycyjnej, murowanej z cegły, z więźbą dachową drewnianą, stropem drewnianym, pokryciem z dachówki ceramicznej karpiówki. Obiekt posiada instalację wodociągową, wod.-kan., c.o., elektryczną i piorunochronną. Przedmiotem zamówienia publicznego jest wykonanie kompleksowego remontu dachu o konstrukcji drewnianej pokrytego dachówką ceramiczną. Przewiduje się wykonanie między innymi następujących prac:  rozbiórkę całego pokrycia dachu z dachówki ceramicznej karpiówki, łat drewnianych, opierzeń, rynien i rur spustowych, deskowanie dachu;  wywóz i utylizację materiałów z rozbiórki;  częściową wymianę zagrzybionych części elementów drewnianych (krokwi, końców krokwi, krokwi zwykłych, kleszczy, krokwi narożnych, koszowych, murłat, podwalin, słupów);  częściowe wzmocnienie krokwi deskami o gr. 32 mm;  przybicie nowej podsufitki z desek o gr. 25 mm (elementów wystających);  impregnację grzybobójczymi preparatami olejowymi konstrukcji drewnianej;  ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii;  ołacenie połaci dachowych łatami drewnianymi z drewna iglastego zaimpregnowanego;  pokrycie dachów dachówką karpiówką, ławami kominiarskimi, gąsiorami i narożami;  wykonanie obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej;  naprawę uszkodzonych miejsc w murze z cegły cegłą pełną na zaprawie cementowo-wapiennej;  wykonanie instalacji odgromowej wraz z pomiarem. Materiały użyte do wykonania prac muszą być nowe, w I gatunku. Szczegóły przedmiotu zamówienia w/w zadań określa przedmiar robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, zapisy SIWZ, projekt umowy. Zamawiający dokonał zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, polegających na remoncie i wymianie pokrycia dachowego na Oddziale Przedszkola w Sękowie, w oparciu o art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.), do Starostwa Powiatowego w Szamotułach w dniu 01 kwietnia 2019 r. W związku z tym, że przedmiotowy budynek znajduje się w gminnej ewidencji zabytków, Zamawiający uzyskał pozytywną opinię Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczącą planowanych robót budowlanych przy przedmiotowym budynku (pismo z dnia 06 marca 2019 r., znak: Po.WN.5183.539.2.2019). 2. Roboty powinny być wykonane zgodnie z przedmiarem robót, STWOiR, SIWZ oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, a w szczególności z przepisami Prawa budowlanego, ochrony środowiska oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach. 3. Przewiduje się także, na zasadach określonych w umowie, możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) przedmiotu umowy przewidzianych w przedmiarze robót w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w pkt. 1 i 3 niniejszego rozdziału SIWZ. Roboty takie w projekcie umowy nazywane są „robotami zaniechanymi”. 4. Zamawiający dopuszcza na zasadach określonych w umowie, wykonanie robót dodatkowych, uzupełniających lub zamiennych objętych oraz nieobjętych ofertą Wykonawcy, a których wykonanie stanie się konieczne w trakcie realizacji zamówienia podstawowego, na skutek okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub wynikać będą z błędów jakie mogą wystąpić w przedmiarze robót, a bez ich zlecenia i wykonania nie będzie możliwe prawidłowe wykonania zamówienia podstawowego, tzn. takie wykonanie zamówienia, które spełniać będzie wymagania funkcjonalne i użytkowe, zgodne z potrzebami Zamawiającego. 5. W przypadkach, o których mowa w pkt. 4 i 5 powyżej zostanie sporządzony protokół konieczności podpisany przez Wykonawcę, Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego. 6. Wszystkie nazwy własne materiałów, znaki towarowe użyte w SIWZ, przedmiarze robót są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne oraz wymagany standard i mogą być zastąpione przez inne równoważne. 7. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, udowodnienie równoważności w sytuacji, o której mowa w pkt. 7 powyżej następować będzie poprzez przedłożenie przez Wykonawcę odpowiednich dokumentów opisujących parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające stwierdzić, że są one równoważne. 8. Do przedmiotu zamówienia należy doliczyć koszty robót przygotowawczych, wykończeniowych i porządkowych, zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu budowy, wywozu materiałów z rozbiórki i opłat wysypiskowych, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, koszty związane z odbiorem wykonanych robót i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. Gwarancja udzielona przez Wykonawcę powinna obejmować wykonane roboty budowlane oraz dostarczone materiały. 9. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia przy realizacji zamówienia osób, które będą wykonywać bezpośrednio przedmiot zamówienia, tj. kierowców, operatorów sprzętu, pracowników fizycznych przewidzianych do wykonywania czynności polegających na realizacji robót budowlanych przy wymianie dachu na Oddziale Przedszkola w Sękowie, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.). Wymagania dotyczące zatrudnienia oraz czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych powyżej, zostały określone w załączniku nr 11 do SIWZ- projekt umowy. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć w umowie z podwykonawcą wymóg zatrudnienia przez podwykonawcę lub dalszych podwykonawców pracowników wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia na umowę o pracę. 10. Termin wykonania zamówienia: do 30 września 2019 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45214000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: XIX. Wymagania dotyczące wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych 00/100). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz 2017 r. poz. 1089). 4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt. 2-5 ustawy Pzp, musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty określonej w gwarancji: 1) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 2) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienia omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 5. Ponadto treść gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt. 2-5 ustawy Pzp, musi być sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy (lub zapisy równoważne): a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) numer sprawy: RRG.271.1.11.2019 i nazwa postępowania: „Wymiana dachu na Oddziale Przedszkola w Sękowie”, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia………-do dnia…………..”. 6. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, tj. w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt. 2-5 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą kserokopii dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia) w formie papierowej, natomiast oryginał należy włożyć do oddzielnej koperty i załączyć do oferty. Dokument wadialny powinien być dołączony do oferty w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z ustawą Pzp. 7. Wadium wnoszone w formie, opisanej w pkt. 6 powyżej musi być złożone w trwale zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, w sposób zapewniający nieujawnienie treści do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub inne opakowanie musi zawierać oznaczenie: nazwa i adres Wykonawcy; „Wadium dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wymiana dachu na Oddziale Przedszkola w Sękowie”; oznaczenie sprawy: RRG.271.1.11.2019; „Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert.” 8. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 9. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo. 10. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr 56907200020000012720000007. Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. 11. Wniesienie wadium przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). Zamawiający oceni prawidłowy termin jego wniesienia uznając datę wpływu na konto Zamawiającego, a nie datę dokonania polecenia przelewu. Na kserokopii polecenia przelewu Wykonawca umieszcza adnotację z podaniem numeru sprawy: RRG.271.1.11.2019 i nazwy postępowania: „Wymiana dachu na Oddziale Przedszkola w Sękowie”, i zaleca się, aby dołączył ten dokument do oferty. 12. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia na stronach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. 13. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt. 2-5 ustawy Pzp i kwota wadium zostanie w tych formach określona w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia na stronach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. 14. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt. 2-5 ustawy Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę Wykonawcy oraz oznaczenie sprawy: RRG.271.1.11.2019. 15. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form, o których, o których mowa w pkt. 3 powyżej. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium. 16. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 17. Zwrot wadium reguluje art. 46 ustawy Pzp. Zamawiający zwróci wadium według zasad określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. Zamawiający zatrzymuje wadium warz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 18. Zamawiający zatrzymuje wadium warz z odsetkami również w sytuacji, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: XVIII. Inne dokumenty- wykaz oświadczeń i dokumentów składanych wraz z formularzem ofertowym: Ponadto Wykonawca wraz z ofertą, składa: 1. ofertę na formularzu wg wzoru podanego w SIWZ- załącznik nr 2 do SIWZ oraz przedkłada: 2. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunku udziału w postepowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 i załącznik nr 4 do SIWZ. 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu oraz dołącza do oferty oświadczenia, o których mowa w pkt. 2 powyżej dotyczące tych podmiotów. 4. Informację o częściach zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy wraz z podaniem przez Wykonawcę firm podwykonawców, jeżeli są podmiotami trzecimi, a w innym przypadku wskazanie tylko jakie części zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom, według wzoru załączników nr 8-10 do SIWZ. 5. dokumenty potwierdzające posiadanie pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych, 6. oryginał wniesienia wadium (nie dotyczy Wykonawców wnoszących wadium w formie pieniężnej); wymagania dotyczące formy i zasad wnoszenia wadium zostały szczegółowo opisane w rozdziale XIX SIWZ. 7. Kosztorys uproszczony sporządzony według przedmiaru robót wraz z zestawieniem ilościowo-wartościowym materiałów, robocizny i sprzętu przewidzianych przy realizacji zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach