Przetargi.pl
Odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Grabów nad Prosną

Miasto i Gmina Grabów nad Prosną ogłasza przetarg

 • Adres: 63-520 Grabów, Ul. Kolejowa
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-62 7305024 , fax. 0-62 7305050
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto i Gmina Grabów nad Prosną
  Ul. Kolejowa 8
  63-520 Grabów, woj. wielkopolskie
  tel. 0-62 7305024, fax. 0-62 7305050
  REGON: 25085469400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip2.wokiss.pl/grabownp

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Grabów nad Prosną
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Grabów nad Prosną powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Grabów nad Prosną. 2. Wykonawca zobowiązany jest do odbierania i zagospodarowania: a) zmieszanych odpadów komunalnych; b) odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny z podziałem na: - szkło i odpady opakowaniowe ze szkła, - metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, - odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym opakowania ulegające biodegradacji, - odpady zielone, c) przeterminowanych leków pochodzących z gospodarstw domowych; d) popiołu 3. Wykonawca jest zobowiązany w ramach niniejszego zamówienia do zapewnienia właścicielom nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych pojemników (kontenerów, worków, itp.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90513100-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W terminie składania ofert należy złożyć: 1) ofertę (załącznik nr 3 do SIWZ), 2) oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4 do SIWZ), 3) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (załącznik nr 5 do SIWZ), 4) jeżeli wykonawca, polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu - dowód dysponowania niezbędnymi zasobami podmiotu trzeciego, w szczególności w formie zobowiązania tego podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, 5) pełnomocnictwo – jeżeli działa pełnomocnik. 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach