Przetargi.pl
Wymiana 3 szt. stolarki drzwiowej na przeciwpożarową wraz z robotami towarzyszącymi w Budynku Głównym nr 1 Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 1-2.

Akademia Morska w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-500 Szczecin, ul. Wały Chrobrego 1/2
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 4809400 , fax. 91 4809575
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Morska w Szczecinie
  ul. Wały Chrobrego 1/2 1/2
  70-500 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 4809400, fax. 91 4809575
  REGON: 00014512900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.am.szczecin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana 3 szt. stolarki drzwiowej na przeciwpożarową wraz z robotami towarzyszącymi w Budynku Głównym nr 1 Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 1-2.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wymiana 3 szt. stolarki drzwiowej na przeciwpożarową wraz z robotami towarzyszącymi w Budynku Głównym nr 1 Akademii Morskiej w Szczecinie, przy ul. Wały Chrobrego 1-2, zgodnie z załączoną do SIWZ dokumentacją przetargową. 1.Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem Zamówienia są między innymi: 1)Wymiana stolarki drzwiowej na aluminiową EI30 na poziomie parteru, I i II piętra - 3 szt. 2)Wykonanie nowych ościeżnic aluminiowych; 3)Wykonanie niezbędnych obróbek. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zał. nr 10 do SIWZ), Przedmiar Robót pomocniczo (zał. nr 11 do SIWZ), Dokumentacja Rysunkowa (zał. nr 12 do SIWZ). 2. Podane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia ewentualne nazwy (znaki towarowe mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych. 3. W toku przygotowywania oferty na przedmiotowe zadanie Wykonawcy muszą wziąć pod uwagę, iż budynki przy ul Wały Chrobrego 1-2 w Szczecinie są wpisane do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego i podlegają ochronie konserwatorskiej. W związku z tym może wystąpić konieczność dodatkowych uzgodnień w trakcie prowadzenia prac. Obiekt jest w ciągłym użytkowaniu, co powoduje, że prace uciążliwe związane z montażem drzwi (głównie hałas, pylenie), co do zasady powinny być wykonywane w godzinach wieczornych lub nocnych (18.00 - 6.00). Codziennie, po zakończeniu prac miejsce wykonywania należy uprzątnąć oraz doprowadzić do stanu umożliwiającego normalne użytkowanie (w tym zmyć podłogi w przypadku prac pylących). Na Wykonawcy spoczywa obowiązek takiej organizacji pracy, która nie utrudni działalności Zamawiającego i nie uniemożliwi prawidłowej pracy kadry, studentów oraz administracji Uczelni. W przypadku prowadzenia robót szczególnie hałaśliwych i uciążliwych w godzinach pracy użytkowników Akademii Morskiej, Zamawiający zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania robót. 4.Zamawiający informuje, że istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej na miejscu. Wykonawcy, którzy są zainteresowani przeprowadzeniem w/w wizji lokalnej w celu zapoznania się z obiektem, zobowiązani są zgłosić chęć uczestniczenia w wizji lokalnej do Działu Technicznego w formie pisemnej, lub faksowej (nr faksu 91 4809 748), lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres: at@am.szczecin.pl do dnia 14.06.2016 r. do godz. 10.00. O terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawcy chętni do udziału w niej zostaną poinformowani pisemnie, faksem lub e-mailem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wymagane wadium określono w stosunku do wartości zamówienia i wynosi 1 400,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu na konto Zamawiającego: 16 1240 1864 1111 0000 2205 5615 z dopiskiem na przelewie: Wadium do przetargu nr AT/272-11/16 na Wymianę drzwi p.poż. w B.G. 2) poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancji bankowych; 4) gwarancji ubezpieczeniowych; 5) poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, w szczególności wadium w formie pieniężnej winno wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 4. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna, Wykonawca dołącza do oferty oryginalny dokument wadialny. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, którzy nie wniosą wadium przed upływem terminu składania ofert. 5. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna winno obowiązywać od dnia składania ofert (a nie od dnia następnego) przez cały okres związania ofertą, zgodnie z art. 85 ustawy PZP. 6. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium zawierające oświadczenie, że zapłaci całą kwotę wadium w przypadku zaistnienia okoliczności, o którym mowa w art. 46 ust 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://zamowienia-publiczne.am.szczecin.pl/przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach