Przetargi.pl
Kontrola okresowa budowli hydrotechnicznych - przeglądy roczne i pięcioletnie wraz z przeglądem części podowdnej

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-207 Szczecin, Plac Batorego 4
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 4403423, 4403523 , fax. 91 4403441
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie
  Plac Batorego 4 4
  70-207 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 4403423, 4403523, fax. 91 4403441
  REGON: 00014501700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ums.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kontrola okresowa budowli hydrotechnicznych - przeglądy roczne i pięcioletnie wraz z przeglądem części podowdnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: 1.1 rocznej kontroli obiektów hydrotechnicznych zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7.07.1994 r. - Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 290.) w zakresie określonym w § 68-72, uwzględniając treść § 73-74 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 23.10.2006 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania oraz szczegółowego zakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznych (Dz. U. Nr 206, poz. 1516). 1.2. pięcioletniej kontroli obiektów hydrotechnicznych, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7.07.1994 r. - Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r poz. 290.) w zakresie określonym w §75 - 77 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 23.10.2006 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania oraz szczegółowego zakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznych (Dz. U. Nr 206, poz. 1516). 1.3 badań podwodnych budowli wymaganych do kontroli pięcioletniej zgodnie z wykazem obiektów przeznaczonych do przeglądu pięcioletniego, zakres kontroli podwodnej części konstrukcji wymaganej przy 5-letniej kontroli stanu technicznego morskich budowli hydrotechnicznych zawarty jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 23 października 2006 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania oraz szczegółowego zakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznych (Dz. U. Nr 206 poz. 1516). 1) dla nabrzeży, obrzeży, pirsu, mola i pomostu: w § 77.1.pkt 1 lit. a, b, c, d, e, 2) dla falochronów; w § 77.1. pkt 2 lit. a i b ( oraz badanie stanu konstrukcji w części podwodne jak dla nabrzeży ( lit. b i c w pkt. 1), 3) dla dalb i innych samodzielnych konstrukcji cumowniczo odbojowych: w § 77.1.pkt 3 lit. a do e (dla nurka szczególnie b i c ) 2. Wymienione wyżej kontrole okresowe budowli będą realizowane w dwóch grupach, zgodnie z wykazami obiektów sporządzonymi przez Wydziały: 1) Dróg i Budowli Morskich - wykaz obiektów do przeglądu rocznego i pięcioletniego ilustruje tabela nr 1, 2) Ochrony Wybrzeża - wykaz obiektów do przeglądu rocznego i pięcioletniego, ilustruje tabela nr 2. 3. Atesty badań podwodnych budowli, zgodnie z załączonym wykazem, wymagane do kontroli pięcioletniej sporządzi Wykonawca - wykaz, tabela nr 3, 4. Badania podwodne części pionowościennej Falochronu osłonowego w Świnoujściu od linii brzegowej do części nasypowej na odcinku 1305 mb (powierzchnia ścianki do badania 13.115,0 m2.), wraz z wydaniem Atestu wykona Wykonawca. 5. Badania podwodne części pionowościennej Ostrogi zachodniej Falochronu osłonowego w Świnoujściu wraz z częścią głowicową, na odcinku łącznym 190 mb, (powierzchnia ścianki do badania 1.130,0 m2.), wraz z wydaniem Atestu wykona Wykonawca. 6. Wykonawca na podstawie Atestów badań podwodnych oceni stan techniczny obiektów w zakresie opisanym w § 77 ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane. 7. Plany batymetryczne udostępni Zamawiający. 8. Wykonawca na podstawie otrzymanych planów batymetrycznych akwenu oceni stan techniczny obiektów w zakresie opisanym w § 77 ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane, w tym sprawdzi czy nie występują przegłębienia w obszarze konstrukcji zagrażające jej bezpieczeństwu. 9. Niezbędne do wykonania przedmiotu umowy książki obiektów budowlanych i protokóły z poprzednich kontroli okresowych obiektów objętych przedmiotem umowy zostaną udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego. Wymienioną dokumentację udostępnią Wydziały DBM oraz OW - zgodnie z wykazami podległych obiektów tabela nr 1 i 2. 10. Pomiary geodezyjne przemieszczeń pionowych i poziomych elementów konstrukcyjnych budowli wymagane do przeglądu pięcioletniego dostarczy Zamawiający ( tylko w przypadku założenia sieci geodezyjnej dla danej budowli). 11. Protokóły z badań skuteczności ochrony katodowej Falochronu osłonowego i Ostrogi zachodniej Falochronu osłonowego dostarczy Zamawiający. 12. Sprawozdania z przeglądu sonarowego dna wymagane do przeglądu pięcioletniego budowli dostarczy Zamawiający. 13. Lokalizacja obiektów hydrotechnicznych znajduje się w wykazie obiektów objętych przeglądem rocznym oraz wykazie obiektów objętych przeglądem pięcioletnim. 14. Pomiary elektryczne (protokoły z badań) udostępni Zamawiający. Wymienioną dokumentację udostępni Wydział Głównego Energetyka na wniosek Wydziałów DBM i OW - zgodnie z wykazem przeglądów 5 letnich, tylko w przypadkach gdzie jest to wymagane. 15. Wykonawca musi dysponować osobą posiadającą uprawnienia bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w tym do oceniania i badania stanu technicznego budowli hydrotechnicznych, które są wpisane na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego i w dniu podpisania umowy przedstawi wymagane uprawnienia wraz z zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 16. Wykonawca musi dysponować nurkami posiadającymi zezwolenie tut. Urzędu Morskiego na wykonywanie prac podwodnych na małych głębokościach na obszarach morskich i w dniu podpisania umowy przedstawi wymagane zaświadczenie. 17. W przypadku obiektów dostępnych od strony lądu dojazd do obiektów objętych przedmiotem umowy w zakresie własnym Wykonawcy. 18. W przypadku obiektów dostępnych wyłącznie od strony wody transport wodny do obiektów objętych przedmiotem umowy zapewni Zamawiający. W powyższym zakresie wymagana bezpośrednia współpraca z wyznaczonymi osobami z wydziałów DBM i OW. 19.Protokóły kontroli okresowej powinny być sporządzone zgodnie z załączonym wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 do umowy 20.Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Protokóły z przeprowadzonego przeglądu okresowego w 1 egzemplarzu w formie papierowej w tym dodatkowo w wersji elektronicznej, podzielone na dwie grupy zgodnie z wykazami obiektów wymienionymi w pkt 2. 21.Wykonawca w załączeniu do Protokółów dostarczy Atesty badań podwodnych budowli wymagane przy przeglądzie 5 letnim budowli. Tabele 1, 2 i 3 o których mowa powyżej znajdują się w opisie przedmiotu zamówienia - Rozdział XV SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713500006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin realizacji zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ums.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach