Przetargi.pl
Wymiana 19 sztuk drzwi drewnianych na stalowe klasy RC 4 w budynku nr 33 na terenie JW 3411 w Grójcu.

Jednostka Wojskowa 4938 ogłasza przetarg

 • Adres: 26-603 Radom, ul. Sadków 9
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 6511500 , fax. 48 6511300
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa 4938
  ul. Sadków 9 9
  26-603 Radom, woj. mazowieckie
  tel. 48 6511500, fax. 48 6511300
  REGON: 14267631600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.42blsz.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana 19 sztuk drzwi drewnianych na stalowe klasy RC 4 w budynku nr 33 na terenie JW 3411 w Grójcu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  ZAKRES PRAC: Roboty rozbiórkowe: demontaż drzwi drewnianych; wykucie z muru ościeżnic; Roboty ogólnobudowlane: montaż ościeżnic stalowych; montaż i regulacja drzwi stalowych klasy RC 4;uzupełnienie brakujących tynków cementowo wapiennych kat. III; szpachlowanie i malowanie emulsyjne nowych tynków; Prace porządkowe: rozliczenie materiałów z demontażu; uprzątnięcie placu budowy, wywiezienie gruzu;CHARAKTERYSTYKA DRZWI STALOWYCH: Montowane drzwi stalowe muszą spełniać następujące warunki techniczne: drzwi stalowe klasy RC 4 wg. PN-EN 1627:2011. Skrzydło drzwiowe stalowe, gładkie z uszczelką EPDM na czterech krawędziach; ościeżnica stalowa w kolorze skrzydła drzwiowego z uszczelką; próg stalowy w kolorze ościeżnicy; 3 łożyskowane zawiasy; 3 blokady przeciwwyważeniowe; zamek centralny rozporowy klasy C nie niższej niż 5 wyposażony od zewnątrz w gałkę, od wewnątrz w klamkę; zamek szyfrowy klasy C; zamek zatrzaskowy klasy B; samozamykacz; wizjer szerokokątny; element do plombowania z miseczką na plastelinę; kolor do uzgodnienia z ogólnej palety RAL. Zamek szyfrowy będący wyposażeniem drzwi powinien być co najmniej trzyzapadkowy, o cichym przesuwie skali nastawień nie więcej niż 1 działka i minimum 100 podziałkach na pokrętle. Zamek powinien posiadać zabezpieczenie przeciwko prześwietleniu radiologicznemu. Montaż drzwi zgodnie z wymaganiami Instrukcji o ochronie obiektów wojskowych: ościeżnica i mocowania powinny być co najmniej równie mocne jak same drzwi i być zakotwiczone w murze, uniemożliwiając ich usunięcie przez podważenie; zamocowanie drzwi powinno być wykonane kotwami stalowymi o średnicy minimum 18 mm, o długości minimum 30 cm, rozmieszczonymi maksimum co 60 cm na całym obwodzie ościeżnicy drzwi. W przypadku ościeżnicy nie wkutej w mur, do wypełnienia przestrzeni pomiędzy ościeżnicą a murem należy wykorzystać zaprawę cementowo- wapienną. Drzwi muszą posiadać certyfikat odporności na włamanie klasy RC 4 wydany przez upoważnioną instytucję, Instytut Mechaniki Precyzyjnej, natomiast zastosowane zamki certyfikat minimum klasy 5.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454211005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 77 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Przystępując do postępowania każdy z Wykonawców zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 2 600,22 zł. 2.Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach przedstawionych w SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja udzielona na przedmiot umowy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.42blsz.wp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach