Przetargi.pl
sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa - Kopernika

Gmina Miasto Pruszków ogłasza przetarg

 • Adres: 05-800 Pruszków, ul. Kraszewskiego 14/16
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7587244
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Pruszków
  ul. Kraszewskiego 14/16 14/16
  05-800 Pruszków, woj. mazowieckie
  tel. 022 7587244
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pruszkow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa - Kopernika
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1/ Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa - Kopernika, zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (t. j. Dz. U z 2012r., poz. 647 z póżn.zm.) oraz stosownymi przepisami wykonawczymi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn.zm.), jak również zgodnie z podjętą Uchwałą Nr IV.24.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 stycznia 2015 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa - Kopernika. Obszar opracowania: a) od północy: zaczynając od północnego narożnika ew. działki nr 257/2, po północnych granicach działek ew. nr 257/2, 257/1, 66/3 i 69/3, następnie w kierunku północnym po zachodniej granicy działki ew. nr 70/1, dalej w kierunku wschodnim po północnej granicy działki ew. 70/1 i dalej wzdłuż prostej stanowiącej przedłużenie północnej granicy działki ew. nr 70/1 do punktu stanowiącego przecięcie z linią rozgraniczającą ul. Lipowej na działce ew. nr 502, następnie w kierunku północnym wzdłuż granicy działki ew. nr 502 do punktu stanowiącego przecięcie z narożnikiem działki ew. nr 229 i dalej po granicach działek ew. nr 229 i 234 do punktu stanowiącego przecięcie z linią rozgraniczającą ul. Pawiej na działce ew. nr 73, następnie z przejściem prostopadłym przez działkę ew. nr 73 (ul. Pawia) oraz działki ew. nr 74/9 i 74/2 (teren WKD) do punktu stanowiącego przecięcie przedłużenia północnej granicy działki ew. nr 234 ze wschodnią granicą działki ew. 74/2 stanowiącej jednocześnie granicę obrębu nr 23; b) od wschodu: zaczynając od punktu stanowiącego przecięcie przedłużenia północnej granicy działki ew. nr 234 ze wschodnią granicą działki ew. 74/2, w kierunku południowym po wschodniej granicy działek ew. nr 74/2, 74/3 i 74/4 do punktu stanowiącego przecięcie przedłużenia północnej granicy działki ew. nr 514/7 ze wschodnią granicą działki ew. 74/4; c)od południa: zaczynając od punktu stanowiącego przecięcie przedłużenia północnej granicy działki ew. nr 514/7 ze wschodnią granicą działki ew. nr 74/4, w kierunku zachodnim z przejściem prostopadłym przez działki ew. nr 74/4, 74/9 (teren WKD) oraz 223 i dalej po północnych granicach działek nr 514/7i 514/6, następnie w kierunku północnym po zachodniej granicy działki ew. nr 514/1 do północnego narożnika tej działki nr 514/1, następnie w kierunku zachodnim po południowych granicach działek ew. nr 82/8, 360, 359, 358, 82/9 (ul. Kraszewskiego) i dalej do punktu przecięcia przedłużenia południowej granicy działki ew. nr 82/9 z osią ul. Bolesława Prusa przebiegającą po wschodniej granicy działki ew. nr 216/15 stanowiącej jednocześnie zachodnią granicę obrębu nr 23; d) od zachodu: zaczynając od punktu przecięcia przedłużenia południowej granicy działki ew. nr 82/9 z osią ul. Bolesława Prusa przebiegającą w kierunku północnym, po zachodniej granicy działki ew. nr 216/15 stanowiącej jednocześnie zachodnią granicę obrębu nr 23 do punktu przecięcia przedłużenia południowej granicy działki ew. nr 485 z osią ul. Bolesława Prusa; e) ponownie od północy i zachodu: zaczynając od punktu przecięcia przedłużenia południowej granicy działki ew. nr 485 z osią ul. Bolesława Prusa z przejściem prostopadłym przez ul. Bolesława Prusa na działce ew. nr 216/15 do punktu przecięcia z narożnikiem południowo-zachodnim działki ew. nr 485, dalej wzdłuż południowej, wschodniej i ponownie południowej granicy działki ew. nr 485 i dalej po południowej i wschodniej granicy działki ew. nr 332 do północnego narożnika działki ew. nr 333, następnie wzdłuż północnej granicy działki ew. nr 333 do południowego narożnika działki ew. nr 333, dalej wzdłuż zachodniej i północnej granicy działki ew. nr 65/2 (ul. Kopernika), wzdłuż północnej granicy działek ew. nr 65/4 i 65/5 (ul. Kopernika) do południowego narożnika działki nr 286/3, następnie w kierunku północnym wzdłuż zachodniej granicy działek ew. nr 286/3, 286/2, 285 i 257/2 do północnego narożnika ew. działki nr 257/2. Skala opracowania planu: 1 : 1000 Obszar planu- ok.19,80 ha
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 714100005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: ocena jakości opracowania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pruszkow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach