Przetargi.pl
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostępu do baz danych tj. Access Medicine, Access Surgery, The Cochrane Library, UpToDate dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum.

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum ogłasza przetarg

 • Adres: 31-008 Kraków, Św. Anny
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 433 27 29 , fax. 12 398 37 01
 • Data zamieszczenia: 2019-01-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
  Św. Anny 12
  31-008 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 433 27 29, fax. 12 398 37 01
  REGON: 127000040
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dzp.cm-uj.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostępu do baz danych tj. Access Medicine, Access Surgery, The Cochrane Library, UpToDate dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostępu do baz danych tj. Access Medicine, Access Surgery, The Cochrane Library, UpToDate dla Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum. 1.1 Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 (cztery) części: 1.1.1.Część 1: Dostęp do bazy danych Access Medicine; 1.1.2.Część 2: Dostęp do bazy danych Access Surgery; 1.1.3.Część 3: Dostęp do bazy danych The Cochrane Library; 1.1.4.Część 4: Dostęp do bazy danych UpToDate; 1.2 Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie odpowiednio w odniesieniu od jednej do czterech części przedmiotu zamówienia: 1.2.1 Dostarczenie do Biblioteki Medycznej UJ CM miesięcznych zbiorczych analiz statystycznych dotyczących wykorzystania bazy przez Zamawiającego w wersji elektronicznej (e-mailem lub na płycie CD) cyklicznie, nie rzadziej niż w odstępach dwumiesięcznych lub stale je udostępniać w ramach Serwisu. 1.2.2 Aktualizacja na bieżąco bazy danych odpowiednio w odniesieniu od jednej do czterech części przedmiotu zamówienia. 1.3 Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku A do Formularza oferty stanowiącym integralną część SIWZ odpowiednio w odniesieniu od jednej do czterech części przedmiotu zamówienia. 1.4 Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia zawartym w Załączniku A do Formularza oferty. 1.5 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną ilość części. 1.6 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 2. Wymagania o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące wymogu zatrudnienia osób na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy Wykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dziennik Ustaw z 2018r., poz. 917 z późn. zm.), odpowiednio w odniesieniu od jednej do czterech części przedmiotu zamówienia: 2.1 Zamawiający wymaga, aby nie później niż w dniu podpisania umowy Wykonawca zatrudniał na czas trwania realizacji przedmiotu umowy wystarczającą liczbę osób (minimum jedną osobę) pełniących czynności w zakresie koordynowania zamówienia do realizacji przedmiotu umowy na podstawie umowy o pracę - lista osób zatrudnionych na umowę o pracę przy realizacji umowy stanowi Załącznik nr 4 do umowy, odpowiednio w odniesieniu od jednej do czterech części przedmiotu zamówienia. 2.2 W przypadku gdy Wykonawca zapewnia wykonanie części 1, 2, 3, 4 dopuszcza się, aby funkcję osoby ds. koordynowania zamówienia sprawowała jedna osoba. 2.3. Do czynności osób/oby wymienionej w pkt. 2.1 należeć będzie: 2.3.1. koordynacja wszystkich czynności podejmowanych przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia; 2.3.2. koordynacja pracy osób delegowanych lub wyznaczonych do realizacji zamówienia; 2.3.3. zapewnienie sprawnej komunikacji oraz wysokiej jakości i staranności przy realizacji zamówienia; 2.3.4. monitorowanie terminowości realizacji każdego kursu lub spotkania oraz zachowania innych terminów określonych umową; 2.3.5. bieżąca i ścisła współpraca z Zamawiającym, informowanie o postępach prac oraz o wszelkich sytuacjach mogących mieć istotny wpływ na realizację zamówienia. 2.4. Wykonawca w dniu podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zatrudnienie osoby/ób wskazanych w pkt. 2.1 (np. oświadczenia, zaświadczenia, zanonimizowane umowy o pracę lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne wraz z informacją o liczbie odprowadzonych składek lub dowody potwierdzające zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń). 2.5. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany będzie przedstawić bieżące dokumenty potwierdzające, że przedmiot umowy będzie wykonywany przez osoby/ę będące/ą pracownikiem/ami, o którym/ch mowa w pkt. 2. 1 2.6 W przypadku niezatrudnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy osób, o których mowa w pkt. 2.1 lub nieprzedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów poświadczających zatrudnienie osób wskazanych w pkt. 2.1 na umowę o pracę w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną określoną we wzorze umowy odpowiednio w odniesieniu od jednej do czterech części przedmiotu zamówienia. 3. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia), przy czym niedopuszczalnym jest podzielenie prac przez podwykonawców dla kolejnych podwykonawców odpowiednio w odniesieniu od jednej do czterech części przedmiotu zamówienia. 4. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści. 5. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SIWZ odpowiednio w odniesieniu od jednej do czterech części przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72320000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza w powyższym zakresie warunku udziału w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach