Przetargi.pl
Usługa pralnicza bielizny szpitalnej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 32400 Myślenice, ul. Szpitalna
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 122 730 322 , fax. 122 721 855
 • Data zamieszczenia: 2019-01-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Szpitalna 2
  32400 Myślenice, woj. małopolskie
  tel. 122 730 322, fax. 122 721 855
  REGON: 30057000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: szpital

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa pralnicza bielizny szpitalnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pranie bielizny szpitalnej: (bielizna pościelowa, koszule i piżamy szpitalne, kompresy i serwety operacyjne, ręczniki, ścierki, firany, zasłony, obrusy, materace, pieluchy, poduszki, koce i narzuty, worki płócienne, bielizna z Bloku Operacyjnego i odzież: fartuchy, ubrania) obejmujące chemiczno-termiczną dezynfekcję bielizny, moczenie, krochmalenie, prasowanie i maglowanie bielizny, segregację wraz z ważeniem oraz wydawanie pościeli wg sygnatur oddziałów, znakowanie bielizny w sposób uzgodniony z zamawiającym, transport brudnej i czystej bielizny z i do zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98310000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Pralnia w której wykonawca wykonywać będzie usługę musi spełniać wymogi sanitarno-epidemiologiczne do prania bielizny szpitalnej (wymóg posiania pełnej bariery higienicznej, komory dezynfekcyjnej, automatycznej, przelotowej komory do dezynfekcji wózków, co najmniej 2 środkami transportu do brudnej i czystej bielizny, w tym jeden z podzieloną komorą załadunkową tak, aby bielizna czysta nie miała możliwości jakiegokolwiek kontaktu z bielizną brudną. Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca w opisanym zakresie wykaże się posiadaniem- zaświadczenia (opinii sanitarnej, decyzji) Terenowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej potwierdzającego, że pralnia spełnia wymogi sanitarno-epidemiologiczne do prania bielizny szpitalnej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Pełnomocnictwo do podpisania oferty- w przypadku, kiedy podpisanie oferty wymaga udzielenia pełnomocnictwa. Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art 13 lub art.14 RODO - Załącznik nr 6 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach