Przetargi.pl
Wyłonienie Wykonawcy w trybie zaprojektuj i wybuduj prac projektowych i robót budowlanych polegających na budowie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Łososina Dolna, Gmina Łososina Dolna.”

Gmina Łososina Dolna ogłasza przetarg

 • Adres: 33-314 Łososina Dolna, Łososina Dolna
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 4448002, , fax. 018 4448002
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łososina Dolna
  Łososina Dolna 300
  33-314 Łososina Dolna, woj. małopolskie
  tel. 018 4448002, , fax. 018 4448002
  REGON: 49189244600000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wyłonienie Wykonawcy w trybie zaprojektuj i wybuduj prac projektowych i robót budowlanych polegających na budowie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Łososina Dolna, Gmina Łososina Dolna.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem postępowania jest wyłonienie Wykonawcy w trybie zaprojektuj i wybuduj obejmujących wykonanie prac projektowych i robót budowlanych polegających na budowie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Łososina Dolna Gmina Łososina Dolna. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 1). wykonanie projektu budowlanego, uwzględniającego dostosowanie do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności , tym w szczególności dla osób: głuchych, słabo słyszących , niewidomych, słabowidzących , z problemami poruszania się i o ograniczonych możliwościach poznawczych. 2). wykonanie projektu wykonawczego, w tym również STWiORB i kosztorysów, 3) uzyskanie pozwolenia na budowę i uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew, 4). obsługa geodezyjna, 5). wykonanie prac rozbiórkowych, 6). wykonanie prac podstawowych: PSZOK ,zakup urządzeń i wyposażenia PSZOK zgodnie z programem funkcjonalno- użytkowym z wyjątkiem istniejącej wagi samochodowej (PF-U,rys nr 1 – sytuacja pkt.9 ), zakup kontenera na odpady medyczne , roboty towarzyszące, uporządkowanie i zagospodarowanie terenu, 7). wykonanie obiektu tymczasowego, 8). inne prace, czynności i opłaty (w tym między innymi projekt organizacji placu budowy), wynikłe w toku realizacji i niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, których wartość musi zawierać cena ryczałtowa, 9). opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu instrukcji eksploatacji urządzeń i instalacji uzgodnionej z Zamawiającym, a także przeprowadzenie rozruchu i przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie niezbędnym do ich obsługi, 10). opracowanie instrukcji eksploatacji obiektu uzgodnionej z Zamawiającym, 11). sporządzenie do celów archiwalnych dokumentacji powykonawczej. 12). uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu. 13). dokonywanie własnym staraniem i na koszt Wykonawcy przeglądów gwarancyjnych i przeglądów okresowych wynikających z instrukcji eksploatacji obiektu, przeglądów gwarancyjnych i okresowych zamontowanych urządzeń i elementów, a także wyposażenie zgodnie z zaleceniami bądź wymaganiami ich producentów oraz usuwanie wad oraz naprawa zainstalowanych urządzeń w okresie gwarancji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymagania dotyczące wadium. 1. Wykonawca, najpóźniej w ostatnim dniu składania ofert lecz przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium w wysokości wynoszącej kwotę 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 2.9 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 310, z późn. zm.). 3. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym na konto Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Łososinie Dolnej, nr konta: 40 8818 0009 9001 0000 0039 0003. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej uznaje się datę uznania środków na koncie Zamawiającego (dzień, godzina). 4. W przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej, kopia przelewu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę winna zostać dołączona do oferty, a w przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, oryginał dowodu wniesienia wadium musi zostać złożony wraz z ofertą, przy czym oryginał może być złożony w oddzielnej kopercie, jeżeli Wykonawca będzie żądał jego zwrotu po zakończeniu postępowania, a w takim przypadku kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem musi być złączona z ofertą. 5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, któremu Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 7.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 8. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zwraca się je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 10.1 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 10.2 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 10.3 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) kosztorys ofertowy 2) dowód wniesienia wadium 3) Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach