Przetargi.pl
Wyłonienie Wykonawcy robót budowanych wraz z niezbędnymi dostawami w ramach IV etapów inwestycji pod nazwą: „Przebudowa, rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie”.

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny ogłasza przetarg

 • Adres: 34-120 Andrychów, ul. Dąbrowskiego
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 338 752 446 , fax. 338 754 559
 • Data zamieszczenia: 2019-06-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Psychiatryczny
  ul. Dąbrowskiego 19
  34-120 Andrychów, woj. małopolskie
  tel. 338 752 446, fax. 338 754 559
  REGON: 80566600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.info.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wyłonienie Wykonawcy robót budowanych wraz z niezbędnymi dostawami w ramach IV etapów inwestycji pod nazwą: „Przebudowa, rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Zakres zamówienia obejmuje w szczególności IV etapy przebudowy, rozbudowy i modernizacji obiektu Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie przy ul. Dąbrowskiego 19 (dalej w skrócie WSP), w tym: 2. Etap I – segment CD 3. Etap II – segment B 4. Etap III – segment A cz. I, cz. II 5. Etap IV – drogi i zagospodarowanie terenu 5.1. Ponadto zamówienie obejmuje także wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej i uzyskanie wymaganych pozwoleń. 5.2. Zakres zamówienia obejmuje roboty na fragmentach działek 857/41 o pow. 2,3814 ha oraz 874/5, 0,5256 ha, na których zlokalizowane są istniejące segmenty WSP w Andrychowie, tj. A cz. I, A cz. II, B, C i D. oraz zagospodarowania terenu układ komunikacji pieszej i jezdnej na terenie całego kompleksu szpitalnego, a także istniejący układ zieleni, oraz inne obiekty szpitalne i towarzyszące, oraz zaplecze budowy przeznaczony do rozbiórki o pow. 100 m2. W ramach uzbrojenia terenu należy wykonać rozbiórkę i przebudowę fragmentów instalacji kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, linii zasilających kablowych będących we władaniu Zamawiającego, przy czym: Powierzchnia terenów utwardzonych w tym: a)Powierzchnia części utwardzonych pochylnię i schody zewn. przy segm. D – 123,55m2, b) schody zewn. przy segm. C – 13,70m2, c) schody zewn. przy segm. C – 9,90m2, d) ciągi piesze – 44,90m2 Parametry podstawowe obiektów kubaturowych: Powierzchnia zabudowy istniejąca segmentów A cz.l, A cz.ll, B, C, D: a)segment A cz.l, cz.ll - 964,00 m2 b)segment B - 738,00m2 c)segment C i D - 1 498 m2 Łącznie powierzchnia istniejąca - 3 200 m2 a)powierzchnia części dobudowanych: b)dźwig wraz z dobudową przy segm. A cz. l/B - 91,90m2 c)dźwig przy segm. A cz.ll - 10,90m2 d)dźwig przy segm. C - Il,25m Przyrost powierzchni zabudowy - 114,05m2 Łącznie powierzchnia zabudowy- 3 314,05m2 Powierzchnia użytkowa (netto): a)Piwnica-2548,95m2 b)Parter-2 781,85 m2 c)piętro - 1 651,75m2 d)2 piętro -717,90m2 w tym: Powierzchnia użytkowa istniejąca -7582,95m2 Powierzchnia użytkowa części projektowanych/przyrost pow. 117,50m2 Łącznie powierzchnia użytkowa : 7 700,45m2 Kubatura: Kubatura części istniejących: a)segment A cz. I - 8 407,lm3 b)segment A cz.II 11-5 681,8m3 c)segment B - 2 876,0m3 d)segment C-11 931,2 m3 e)segment D - 2 127,40m3 Łącznie kubatura istniejąca: 31 023,50m3 Kubatura części dobudowanych: a) dźwig wraz z dobudową przy segm. A cz.l/B - 657,05m3 b) dźwig przy segm. A cz.ll - 113,80m3 c)dźwig przy segm. C - 132,50m3 Kubatura projektowana/przyrost kubatury- 903,35m3 Łącznie kubatura obiektów : 31 926,85m3
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium w wysokości wynoszącej kwotę 200.000,00 zł. (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 2.1 pieniądzu; 2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2.3 gwarancjach bankowych; 2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2018 r., poz. 110, z późn. zm.). 3. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym na konto Zamawiającego 071240 4748 1111 0000 4882 6576 z dopiskiem wadium – przetarg nieograniczony Nr postępowania: ZP/2500/06/2019. 4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, któremu Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zwraca się je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 8.1 Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, 8.2 Wykonawca, którego oferta została wybrana: 8.2.1 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 8.2.2 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 8.2.3 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 9. W przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej, kopia przelewu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę winna zostać dołączona do oferty, a w przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, oryginał dowodu wniesienia wadium musi zostać złożony wraz z ofertą, przy czym oryginał może być złożony w oddzielnej kopercie, jeżeli Wykonawca będzie żądał jego zwrotu po zakończeniu postępowania, a w takim przypadku kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem musi być złączona z ofertą.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym przypadku szczegółowego opisu warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz oferty z załącznikami, 2) Dowód wniesienia wadium, 3) Pełnomocnictwo (o ile dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach