Przetargi.pl
Wyłonienie Wykonawcy na pełnienie nadzoru inwestorskiego związanego z realizacją robót budowlanych dla zadania pn.: „Dolina rzeki Sudół Dominikański – połączenie Parku Złotego Wieku z Parkiem Reduta”

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 30-542 Kraków, Za Torem
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48 1220102240, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
  Za Torem 22
  30-542 Kraków, woj. małopolskie
  tel. +48 1220102240, , fax. -
  REGON: 36177709700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zzm.krakow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wyłonienie Wykonawcy na pełnienie nadzoru inwestorskiego związanego z realizacją robót budowlanych dla zadania pn.: „Dolina rzeki Sudół Dominikański – połączenie Parku Złotego Wieku z Parkiem Reduta”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem postępowania jest wyłonienie Wykonawcy na pełnienie nadzoru inwestorskiego związanego z realizacją robót budowlanych dla zadania pn.: „Dolina rzeki Sudół Dominikański – połączenie Parku Złotego Wieku z Parkiem Reduta”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 48/2019. 1.1 Zakres usług nadzoru inwestorskiego objętych przedmiotem zamówienia dotyczy odpowiednio: 1.1.1 usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno–budowlanej, 1.1.2 usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego w branży inżynieryjnej drogowej, 1.1.3 usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjnej elektrycznej, 1.1.4 usługi pełnienia nadzoru przyrodniczego. 1.1.5 usługi pełnienia nadzoru nad wykonaniem urządzenia sportowo- rekreacyjnego typu Single Trail. 1.1.6 W ramach zamówienia należy wykonać usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego wraz z nadzorem przyrodniczym nad wykonaniem robót budowlanych w ramach realizacji zadania pn.: „Dolina rzeki Sudół Dominikański- połączenie Parku Złotego Wieku z Parkiem Reduta” obejmującego w swoim zakresie: wykonanie alei parkowej, wykonanie drogi technicznej, wykonanie oświetlenia oraz wykonanie urządzenia sportowo- rekreacyjnego typu Single Trail zgodnie z przygotowaną dokumentacją projektową. 1.1.7 Zakres zamierzenia obejmuje w szczególności pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Dolina rzeki Sudół Dominikański – połączenie Parku Złotego Wieku z Parkiem Reduta” tj.: 1.1.7.1 pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem prac rozbiórkowych, 1.1.7.2 pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem drogi technicznej w postaci nawierzchni z kruszywa mineralnego wraz z murkami oporowymi w formie gabionów, 1.1.7.3 pełnienie nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem alei parkowej z kruszywa mineralnego wraz z murkami oporowymi w formie gabionów, 1.1.7.4 pełnienie nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem oświetlenia , 1.1.7.5 pełnienie nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem terenowego urządzenia sportowo- rekreacyjnego typu Single Trail w postaci sieci ścieżek składających się z trzech tras- Objazdowej, Linii skoków, Powrotu Linii Skoków wraz z oznakowaniem oraz przeszkodami ziemnymi, 1.1.7.6 pełnienie nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem elementów małej architektury m. in. w postaci murków oporowych, murków oporowych wraz z siedziskiem, słupków ograniczających Drogę Techniczną, koszy na śmieci, 1.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki oraz wymagania związane z ich realizacją opisane są w pkt 3)11. SIWZ poniżej, wzorze umowy i załączniku do SIWZ przywołanym poniżej. 1.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, STWiORB, instrukcja programu R3 Trees i opracowanie „Wytyczne do obsługi programu R3Trees - aktualizacja danych”, wzory protokołów i oświadczeń, jak i przedmiar, stanowiące Załącznik do SIWZ i będący jej integralną częścią (1 plik w formacie zip). 1.4 Zamawiający wymaga co najmniej 36 miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi na wykonane usługi, liczonych od dnia odbioru przedmiotu umowy. 1.5 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy PZP, polegających na powtórzeniu podobnych usług nadzoru inwestorskiego w danej specjalności na terenie objętym przedmiotem zamówienia lub zlokalizowanym w pobliżu, a w szczególności w bezpośrednim sąsiedztwie, lub w innych terenach zlokalizowanych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, do 100% wartości szacunkowej zamówienia podstawowego, co zostało skalkulowane przy szacowaniu wartości zamówienia podstawowego, na warunkach przewidzianych w umowie dla zamówienia podstawowego. Podstawowym warunkiem ewentualnego udzielenia zamówienia podobnego będzie fakt, iż Wykonawca realizował usługi w terminie i z najwyższą starannością oraz pozytywna ocena Zamawiającego dotycząca jakości wykonania usługi podstawowej. Ponadto ewentualnie udzielenie Wykonawcy zamówienia podstawowego zamówienia podobnego warunkowane jest też tym, że zapewni on nie gorszy standard i jakość oraz warunki wykonywania nowego zamówienia niż dotyczące zamówienia podstawowego, a także że Wykonawca zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy, jak również strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zamówienia. Zamówienia podobne mogą dotyczyć wykonania usług w zakresie powtórzenia realizacji podobnych usług nadzoru nad robotami budowlanymi, odpowiednio w danych branżach lub w niektórych z nich. 2. Wykonawca zapewni realizację zamówienia sukcesywnie w terminie do dnia 30 czerwca 2020r., liczonym od dnia udzielenia zamówienia, tj. zawarcia umowy. 3. Wykonawca musi przedstawić cenę ryczałtową oferty za przedmiot umowy wyliczoną w oparciu o własną kalkulację i przedstawić jej wartość odpowiednio we wzorze Formularza oferty stanowiącym integralną część SIWZ, przy uwzględnieniu wymagań i zapisów niniejszej SIWZ i doświadczenia zawodowego. 4. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ i jej załącznikach. 5. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców do oferty musi być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań. 6. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy czym może podpisać oraz dołączyć do oferty wzór umowy, stanowiące integralną część SIWZ. 7. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione w SIWZ. 8. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały również we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71520000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert, a przed upływem terminu składania ofert, powinien wnieść wadium w wysokości wynoszącej kwotę 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 2.1 pieniądzu; 2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2.3 gwarancjach bankowych; 2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2019r., poz. 310 z późn. zm.). 3. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym na konto Zamawiającego Bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. nr 74 1020 2892 0000 5702 0591 0445. 4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, któremu Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz po wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zwraca się je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 8.1 Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, 8.2 Wykonawca, którego oferta została wybrana: 8.2.1 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 8.2.2 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 8.2.3 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 9. W przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej winno ono zostać zaksięgowanie na koncie Zamawiającego do chwili upływu terminu składania ofert i zaleca się, aby kopia przelewu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę została dołączona do oferty. Natomiast w przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, oryginał dowodu wniesienia wadium musi zostać złożony wraz z ofertą, przy czym oryginał może być złożony w oddzielnej kopercie, jeżeli Wykonawca będzie żądał jego zwrotu po zakończeniu postępowania, a w takim przypadku kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem musi być złączona z ofertą.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym przypadku szczegółowego opisu warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) formularz oferty z załącznikami, 2) pełnomocnictwo (o ile dotyczy), 3) potwierdzenie wniesienia wadium,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach