Przetargi.pl
Głęboka modernizacja energetyczna wybranych budynków użyteczności publicznej Gminy Chrzanów, w tym SP5, SPL, PS11, PSB, ŻM

Gmina Chrzanów ogłasza przetarg

 • Adres: 32-500 Chrzanów, Aleja Henryka
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48 (32)7585101 , fax. +48(32)6233786
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Chrzanów
  Aleja Henryka 20
  32-500 Chrzanów, woj. małopolskie
  tel. +48 (32)7585101, fax. +48(32)6233786
  REGON: 276257943
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chrzanow.pl (zakładka: Urząd Miejski / zamówienia publiczne)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Głęboka modernizacja energetyczna wybranych budynków użyteczności publicznej Gminy Chrzanów, w tym SP5, SPL, PS11, PSB, ŻM
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zadanie inwestycyjne w systemie „zaprojektuj i wybuduj” pn. „Głęboka modernizacja energetyczna wybranych budynków użyteczności publicznej Gminy Chrzanów, w tym SP5, SPL, PS11, PSB, ŻM”: - Zadanie I – Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 im. Ks. Michała Potaczały w Chrzanowie, - Zadanie II – Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Luszowicach, - Zadanie III– Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 im. Ks. Michała Potaczały w Chrzanowie, - Zadanie IV– Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Luszowicach. W zakres zamówienia wchodzą następujące czynności: Z A D A N I E I– Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 im. Ks. Michała Potaczały w Chrzanowie: 1.Zakres prac projektowych i robót: A. Prace projektowe polegające na: -wykonaniu inwentaryzacji obiektu w zakresie niezbędnym do modernizacji instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem szczegółowej dokumentacji fotograficznej modernizowanych pomieszczeń, - opracowaniu projektu budowlano – wykonawczego dla branży elektrycznej, - opracowaniu STWiORB, - opracowaniu przedmiaru, - opracowaniu kosztorysu, - opracowaniu planu BiOZ, projektu organizacji robót oraz instrukcji bezpiecznego wykonywania robót (IBWR), - opracowaniu rzeczowo – finansowego harmonogramu realizacji inwestycji, B. Roboty budowlane w oparciu o opracowaną dokumentację dla budynku: INSTALACJA ELEKTRYCZNA (OŚWIETLENIOWA) - demontaż istniejących opraw oświetleniowych, - wymiana przewodów wraz z osprzętem, - montaż nowych opraw oświetleniowych LED, - wymiana tablic rozdzielczych, - montaż czujek zmierzchowych i czujek ruchu oraz wyłączników czasowych, - montaż opomiarowania, - naprawa tynków, okładzin ściennych i wykonanie malowania po pracach związanych z modernizacją oświetlenia, - modernizacja instalacji gniazd wtykowych polegająca na: ▫ wymianie przewodów wraz z osprzętem, ▫ wymianie tablic rozdzielczych, ▫ naprawie tynków i wykonaniu malowania po pracach związanych z modernizacją instalacji gniazd wtykowych, Z A D A N I E II – Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Luszowicach: 1. Zakres prac projektowych i robót: A. Prace projektowe polegające na: - wykonaniu inwentaryzacji obiektu w zakresie niezbędnym do modernizacji instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem szczegółowej dokumentacji fotograficznej modernizowanych pomieszczeń, - opracowaniu projektu budowlano – wykonawczego dla branży elektrycznej, - opracowaniu STWiORB, - opracowaniu przedmiaru, - opracowaniu kosztorysu, - opracowaniu planu BiOZ, projektu organizacji robót oraz instrukcji bezpiecznego wykonywania robót (IBWR), - opracowaniu rzeczowo – finansowego harmonogramu realizacji inwestycji, B. Roboty budowlane w oparciu o opracowaną dokumentację dla budynku: INSTALACJA ELEKTRYCZNA (OŚWIETLENIOWA) - demontaż istniejących opraw oświetleniowych, - wymiana przewodów wraz z osprzętem, - montaż nowych opraw oświetleniowych LED, - wymiana tablic rozdzielczych, - montaż czujek zmierzchowych i czujek ruchu oraz wyłączników czasowych, - montaż opomiarowania, - naprawa tynków, okładzin ściennych i wykonanie malowania po pracach związanych z modernizacją oświetlenia, - modernizacja instalacji gniazd wtykowych polegająca na: ▫ wymianie przewodów wraz z osprzętem, ▫ wymianie tablic rozdzielczych, ▫ naprawie tynków i wykonaniu malowania po pracach związanych z modernizacją instalacji gniazd wtykowych, Z A D A N I E III– Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 im. Ks. Michała Potaczały w Chrzanowie: 1. Zakres prac projektowych i robót: A. Prace projektowe polegające na: - wykonaniu inwentaryzacji obiektu w zakresie niezbędnym do modernizacji centralnego ogrzewania, wodno – kanalizacyjnej wraz z wykonaniem szczegółowej dokumentacji fotograficznej modernizowanych pomieszczeń, - opracowaniu projektu budowlano – wykonawczego dla branży centralnego ogrzewania, wodno – kanalizacyjnej, - opracowaniu STWiORB, - opracowaniu przedmiaru, - opracowaniu kosztorysu, - opracowaniu planu BiOZ, projektu organizacji robót oraz instrukcji bezpiecznego wykonywania robót (IBWR), - opracowaniu rzeczowo – finansowego harmonogramu realizacji inwestycji, B. Roboty budowlane w oparciu o opracowaną dokumentację dla budynku: INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA: - wymiana grzejników na grzejniki płytowe z zaworami i głowicami termostatycznymi, - wymiana przewodów rurowych, - izolacja przewodów, - montaż zaworów podpionowych. Z A D A N I E IV– Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Luszowicach: 1. Zakres prac projektowych i robót: A. Prace projektowe polegające na: - wykonaniu inwentaryzacji obiektu w zakresie niezbędnym do modernizacji centralnego ogrzewania, wodno – kanalizacyjnej wraz z wykonaniem szczegółowej dokumentacji fotograficznej modernizowanych pomieszczeń, - opracowaniu projektu budowlano – wykonawczego dla branży centralnego ogrzewania, wodno – kanalizacyjnej, - opracowaniu STWiORB, - opracowaniu przedmiaru, - opracowaniu kosztorysu, - opracowaniu planu BiOZ, projektu organizacji robót oraz instrukcji bezpiecznego wykonywania robót (IBWR), - opracowaniu rzeczowo – finansowego harmonogramu realizacji inwestycji, B. Roboty budowlane w oparciu o opracowaną dokumentację dla budynku: INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA: - wymiana grzejników na grzejniki płytowe z zaworami i głowicami termostatycznymi, - wymiana przewodów rurowych, - izolacja przewodów, - montaż zaworów podpionowych, - montaż licznika ciepła, - obudowa części przewodów instalacyjnych. Zamawiający planuje przeprowadzić oględziny terenu budowy. O terminie wizji Zamawiający poinformuje Wykonawców poprzez umieszczenie Zawiadomienia na swojej stronie internetowej. Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa w sprawie zamówienia publicznego, zobowiązany jest do posiadania - przez okres co najmniej realizacji zamówienia (tj. od dnia podpisania umowy do upływu terminu określonego w rozdz. VIII SIWZ) - ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż: dla zadania I - 200.000,00 zł, dla zadania II - 200.000,00 zł, dla zadania III - 100.000,00 zł, dla zadania IV - 100.000,00 zł.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w wysokości: - dla zadania nr I - 2.000,00 zł - dla zadania nr II – 2.000,00 zł - dla zadania nr III – 1.200,00 zł - dla zadania nr IV - 1.100,00 zł Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określił minimalnego poziomu zdolności w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie stosownego oświadczenia (załącznik nr 2 do SIWZ),
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca dołącza: a) wypełniony Formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ, b) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia zgodnie z zakresem wskazanym w § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia - tylko w przypadku, jeśli Wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego (załącznik nr 6 do SIWZ). 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w rozdz. XVI pkt 4 SIWZ, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie (załącznik nr 5 do SIWZ) o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów co pozostali Wykonawcy, którzy złożyli w postępowaniu odrębne oferty lub oferty częściowe. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień ich złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy: 1) pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub innych dokumentów załączonych do oferty; pełnomocnictwo wymagane jest również w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie; pełnomocnictwo powinno zawierać umocowanie do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy; wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach