Przetargi.pl
Wykonywanie w okresie 12 miesięcy prac remontowych na terenie Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT LOTNICTWA ogłasza przetarg

 • Adres: 02-256 Warszawa, al. Krakowska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 8460011 wew. 261, , fax. 22 846 44 32
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT LOTNICTWA
  al. Krakowska 110/114
  02-256 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 8460011 wew. 261, , fax. 22 846 44 32
  REGON: 37374000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://ilot.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie w okresie 12 miesięcy prac remontowych na terenie Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w okresie 12 miesięcy prac remontowych na terenie Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa. Przez prace remontowe Zamawiający rozumie prace obejmujące remont, przebudowę, budowę w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) oraz bieżącą konserwację. Przez bieżącą konserwację Zamawiający rozumie prace zmierzające do zachowania w należytym stanie przedmiotu, którego praca dotyczy, w celu zapewnienia możliwości użytkowania go zgodnie z przeznaczeniem i aktualnymi standardami. Prace remontowe będą realizowane we wskazanym przez Zamawiającego miejscu i w użytkowanych obiektach budowlanych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) określa załącznik nr 1 do SIWZ. Uwaga! Przed złożeniem oferty, Zamawiający zaleca aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej przedmiotu zamówienia w celu zapoznania się z jego specyfiką i zakresem. W tym celu należy wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie wizji lokalnej w sposób, o którym mowa w rozdziale XVIII ust. 1 SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 25 000,00 PLN
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony i podpisany Formularz Oferty - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Ofertę podpisuje wyznaczony pełnomocnik. 2. W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, Wykonawca składa zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o którym mowa w rozdziale X ust. 12 SIWZ. 3. W przypadku gdy ofertę i wszystkie załączone dokumenty podpisuje/ą osoba/y nieujawnione w rejestrze lub ewidencji, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo dla tej osoby /tych osób, udzielone przez osobę/osoby ujawnione w rejestrze lub ewidencji. Z pełnomocnictwa powinno wynikać upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego lub do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. 4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej informacji o otwarciu ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów /Dz. U. z 2019 r. poz. 369 z późn. zm./ wg treści określonej we wzorze oświadczenia jaki Zamawiający zamieści na stronie internetowej wraz z informacją o otwarciu ofert. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 5. W przypadku, gdy o zamówienia ubiegają się Wykonawcy występujący wspólnie Wykonawcy złożą dokumenty i oświadczenia określone w sekcjach III.4) i III.5), na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia wg następujących zasad: 1) w zakresie sekcji III.4) dokumenty złoży każdy Wykonawca; 2) w zakresie sekcji III.5.1) pkt 1. warunek udziału w postępowaniu zostanie uznany za spełniony wówczas gdy co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia złoży dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie ww. warunku; 3) w zakresie sekcji III.5.1) pkt 2. warunek udziału w postępowaniu zostanie uznany za spełniony wówczas gdy Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie złożą dokumenty i oświadczenia, które potwierdzą spełnienie ww. warunku. 6. W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu załącza dokumenty w zakresie określonym w sekcji III.5, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby oraz w celu potwierdzenia, że ww. podmioty nie podlegają wykluczeniu z postępowania, Wykonawca składa dokumenty i oświadczenia określone w sekcji III.4 dotyczące tych podmiotów. 7. W przypadku wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - szczegóły określa rozdział X SIWZ 8. Jeżeli Wykonawca, w dokumentach, o których mowa w SIWZ, wykazał, że polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Pisemne zobowiązanie zawiera w szczególności: 1) oznaczenie podmiotu udostępniającego zasoby; 2) oznaczenie podmiotu przyjmującego zasoby (Wykonawca); 3) treść oświadczenia woli udostępniającego zasoby zawierająca: a) zakres udostępnionych Wykonawcy zasobów i sposób ich wykorzystania w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia; b) zakres (charakter stosunku prawnego jaki będzie łączył Wykonawcę z podmiotem udostępniającym zasoby w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia) i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 9. W przypadku zastrzeżenia w ofercie części informacji/dokumentów jako tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą pisemnych wyjaśnień

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach