Przetargi.pl
Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Repki

Gmina Repki ogłasza przetarg

 • Adres: 08-307 Repki, ul. Parkowa
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 257 875 029 , fax. 257 875 066
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Repki
  ul. Parkowa 7
  08-307 Repki, woj. mazowieckie
  tel. 257 875 029, fax. 257 875 066
  REGON: 71158205500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.repki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Repki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, realizowane w formie „Zaprojektuj i buduj”, polegające na zaprojektowaniu wraz z mapami do celów projektowych, z badaniami geotechnicznymi, uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, dostawie, montażu i uruchomieniu przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) legitymujących się certyfikatem na zgodność z normą EN 12566. 2.Przedmiot zamówienia obejmuje a)zaprojektowanie i wybudowanie sieci wodociągowej od linii w miejscowości Skrzeszew do zabudowań kolonijnych. W zakres zadania wchodzi wykonanie projektu budowlanego oraz wykonanie linii wodociągowej Dn 110 mm wraz z niezbędną armaturą, zasuwami, hydrantami, zaworami odpowietrzającymi, odwodnieniem, komorami pomiarowymi oraz zaworami redukcyjnymi jeżeli będą wymagane od istniejącego wodociągu „Skrzeszew do zabudowań kolonijnych , o długości około 0,700 km. b) zaprojektowanie i wybudowanie sieci wodociągowej od linii w miejscowości Skrzeszew do zabudowań kolonijnych. W zakres zadania wchodzi wykonanie projektu budowlanego oraz wykonanie linii wodociągowej Dn 110 mm wraz z niezbędną armaturą, zasuwami, hydrantami, zaworami odpowietrzającymi, odwodnieniem, komorami pomiarowymi oraz zaworami redukcyjnymi jeżeli będą wymagane od istniejącego wodociągu „Skrzeszew do zabudowań kolonijnych , o długości około 3,400 km. c) wykonaniu projektów technicznych z badaniami geotechnicznymi, dostawie, montażu i uruchomieniu 13 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) realizujących procesy oczyszczania na bazie zanurzonego złoża biologicznego. Oczyszczalnie muszą posiadać certyfikat na zgodność z normą EN 12566. Zakres robót obejmuje budowę biologicznej oczyszczalni ścieków z przyłączeniami kanalizacji sanitarnej z budynku, odprowadzeniem ścieków oczyszczonych, zasilaniem elektrycznym, rozruchem technicznym i technologicznym, wykonaniem dokumentacji powykonawczej. Na ogólną liczbę 13 szt. przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków składa się: - 2 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe dla 2 osób, - 1 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe dla 3 osób, - 5 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe dla 4 osób, - 3 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe dla 6 osób, - 1 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe dla 10 osób. - 1 szt. oczyszczalni obsługujących gospodarstwa domowe dla 25 osób
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45330000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 20 000 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać: a) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ, b) oświadczenia, o których mowa w pkt 5.1 SIWZ według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ, c) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik, d) w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, oryginał dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia) e) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 4.5.1 i 4.5.4 SIWZ – jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach