Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: Budowa boiska szkolnego, wielofunkcyjnego, na terenie Zespołu Szkół Stenotypii i Języków Obcych przy ul. Ogrodowej 16

Zespół Szkół Stenotypii i Języków Obcych ogłasza przetarg

 • Adres: 00-896 Warszawa, ul. Ogrodowa
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 620 50 51 , fax. 22 620 45 80
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Stenotypii i Języków Obcych
  ul. Ogrodowa 16
  00-896 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 620 50 51, fax. 22 620 45 80
  REGON: 67871300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://ogrodowa.edupage.org

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: Budowa boiska szkolnego, wielofunkcyjnego, na terenie Zespołu Szkół Stenotypii i Języków Obcych przy ul. Ogrodowej 16
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Budowa boiska szkolnego, wielofunkcyjnego, na terenie Zespołu Szkół Stenotypii i Języków Obcych przy ul. Ogrodowej 16.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy zł.).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach