Przetargi.pl
Dostawa żwiru gruboziarnistego do utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Repki w 2020 roku

Gmina Repki ogłasza przetarg

 • Adres: 08-307 Repki, ul. Parkowa
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 257 875 029 , fax. 257 875 066
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Repki
  ul. Parkowa 7
  08-307 Repki, woj. mazowieckie
  tel. 257 875 029, fax. 257 875 066
  REGON: 71158205500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.repki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa żwiru gruboziarnistego do utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Repki w 2020 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa żwiru gruboziarnistego do utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Repki w 2020 roku. Dostarczony żwir musi być gruboziarnisty ( ponad 50 % frakcji 2-40 mm) wolny od zanieczyszczeń ilastych i gliniastych oraz dużych kamieni w ilości ok. 2 000 m3 1) Żwir należy rozgarnąć na drogach bez profilowania w terminie do 3 dni od momentu dostawy. 2) Z uwagi na to, że dostawy będą się odbywały na drogi nie utwardzone, gdzie może być problem z nawrotami samochodów o dużej ładowności wykonawca powinien dostosować sprzęt do warunków na poszczególnych drogach lokalnych. Dostawy należy wykonać w takim okresie, aby ze względu na warunki atmosferyczne nie niszczyć dróg dojazdowych. 3) Wykonawca w ofercie podaje cenę jednostkową za 1 m3 żwiru niezależnie od miejsca jego dostawy. Wynagrodzenie całkowite wykonawcy będzie płatne na podstawie faktycznie dostarczonych m3 żwiru. 4) Szczegółowy termin dostaw żwiru do poszczególnych sołectw należy wcześniej ustalić z Pracownikiem UG Repki oraz sołtysem. Wykonawca sporządzi wykaz dostaw zrealizowanych w danym sołectwie, który potwierdzać będą sołtysi lub upoważnieni przedstawiciele rady sołeckiej. 5) Żwir będący przedmiotem dostawy musi pochodzić ze żwirowni, która posiada koncesję na wydobywanie kopalin. 6) Dostawa zostanie wykonana w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego poszczególnej partii dostawy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14212120-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na wydobywanie kopalin w zakresie przedmiotu zamówienia Informacje dodatkowe
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ, b) Oświadczenia, o których mowa w pkt 5.1 SIWZ c) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 5.3 a-c) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że - nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5.4 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach