Przetargi.pl
Naprawa aparatury medycznej II

Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracowników Wojska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 00-911 Warszawa, ul. Nowowiejska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 526 42 17 , fax. 261 874 170
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracowników Wojska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Nowowiejska 31
  00-911 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 526 42 17, fax. 261 874 170
  REGON: 13280825000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spl.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Naprawa aparatury medycznej II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Naprawa aparatury medycznej II z podziałem na części: CZĘŚĆ 1 Naprawa aparatu RTG Stephanix Rad Pro CZĘŚĆ 2 Naprawa aparatów EKG w filiach SPL dla PW SP ZOZ CZĘŚĆ 3 Naprawa autoklawów I oraz stacji uzdatniania wody w filiach SPL dla PW SP ZOZ (EUROPA, VACUKLAW 24B+,STERILCLAVE, MILLENIUM,CLINICKLAW 25, STERYLIZACJA KOŃCÓWEK, STACJA UZDATNIANIA WODY MICRA, HP5) CZĘŚĆ 4 Naprawa unitów stomatologicznych w filiach SPL dla PW SP ZOZ CZĘŚĆ 5 Naprawa autoklawów II w filiach SPL dla PW SP ZOZ (SW17)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50421000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach