Przetargi.pl
Wykonywanie usługi wycinki, pielęgnacji i nasadzeń drzew, krzewów i żywopłotów na terenie administrowanym przez Zamawiającego w 2021 r.

Gdańskie Nieruchomości - Samorządowy Zakład Budżetowy ogłasza przetarg

 • Adres: 80-254 Gdańsk, Partyzantów
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 3201032, 3200220, 3023282 , fax. 583 458 235
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gdańskie Nieruchomości - Samorządowy Zakład Budżetowy
  Partyzantów 74
  80-254 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 3201032, 3200220, 3023282, fax. 583 458 235
  REGON: 19281776900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nieruchomoscigda.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowy Zakład Budżetowy - Zarządzanie Nieruchomościami

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie usługi wycinki, pielęgnacji i nasadzeń drzew, krzewów i żywopłotów na terenie administrowanym przez Zamawiającego w 2021 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: a) wycinka drzew, krzewów i żywopłotów, b) wywóz ściętych drzew, gałęzi i innych odpadów powstałych przy wykonywaniu usługi, c) karczowanie i frezowanie pni po ściętych drzewach, d) nasadzania drzew, krzewów wraz z materiałem i pielęgnacją, e) pielęgnacja istniejącego drzewostanu, krzewów i żywopłotów, f) ochrona kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem za pomocą opasek lepowych oraz grabienie i utylizacja liści, g) ocena stanu zdrowotnego drzew, h) usuwanie wiatrołomów, wywrotów lub wyłamanych konarów, i) usuwanie karpiny, na terenie administrowanym przez Zamawiającego. 2. W przypadku nasadzonych drzew i krzewów pielęgnacja obejmuje następujące czynności: a) usuwanie pędów wyrastających z podkładki i z pnia poniżej nasady korony, b) usuwanie odrostów korzeniowych, c) systematyczne podlewanie drzew i krzewów – stosownie do potrzeb, d) jednokrotne zasilenie posadzonych drzew i krzewów nawozami mineralnymi o wydłużonym działaniu, e) uzupełnienie i poprawianie palików oraz wiązań (drzewa), f) usuwanie chwastów w nasadzeniach roślinnych – 4 razy w okresie wegetacyjnym, g) ściółkowanie, uzupełnienie ściółki (zrębek, kory) na grubość około 7 cm, w zależności od potrzeb, h) poprawianie mis przy drzewach, i) opryski przeciwko szkodnikom i chorobom – w razie konieczności, j) cięcia sanitarne i formujące – min. 2 razy do roku, k) usuwanie przekwitniętych kwiatostanów (dotyczy krzewów), l) utrzymywanie roślin w stanie niepogorszonym, wymiana obumarłych roślin.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77211400-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach