Przetargi.pl
Wykonywanie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń i utrzymania czystości wraz z dostawą środków czystości w wytypowanych obiektach Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. w Polkowicach.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 59-100 Polkowice, ul. Dąbrowskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 768 462 911 , fax. 768 462 960
 • Data zamieszczenia: 2019-04-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o.
  ul. Dąbrowskiego 2
  59-100 Polkowice, woj. dolnośląskie
  tel. 768 462 911, fax. 768 462 960
  REGON: 39055865900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgm-polkowice.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń i utrzymania czystości wraz z dostawą środków czystości w wytypowanych obiektach Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. w Polkowicach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienie jest wykonywanie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń i utrzymania czystości wraz z dostawą środków czystości w wytypowanych obiektach Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. w Polkowicach: 1) Siedziba Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. przy ul. Dąbrowskiego 2 w Polkowicach - budynek administracyjno- biurowy nr 1 (cały obiekt) - budynek biurowy nr 4 ( wytypowane pomieszczenia) - budynek warsztatowy nr 3 ( wytypowane pomieszczenia) - budynek warsztatowo-garażowy nr 2 ( wytypowane pomieszczenia) 2) Budynek administracyjny na terenie Oczyszczalni Ścieków przy ul. Strefowej 11 w Polkowicach - pomieszczenia administracyjno- biurowe oczyszczalni - Laboratorium zakładowe Zamawiający wymaga , aby wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej, celem prawidłowego skalkulowania ceny oferty. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZOSTAŁ SZCZEGÓŁOWO OPISANY W ROZDZIALE D , STANOWIACYM ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie przed terminem składania ofert wadium w wysokości 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Pełnomocnictwo wystawione dla osoby składającej ofertę, podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku składania oferty przez pełnomocnika. 2.W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, do oferty musi być dołączony dokument ustanawiający przez Wykonawców chcących startować wspólnie wspólnego pełnomocnika. 3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach