Przetargi.pl
Aktualizacja oprogramowania IBM i2 wraz z usługą telefonicznej asysty technicznej.

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 53-333 Wrocław, Powstańców Śląskich
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 36 52 403, , fax. 71 36 52 781
 • Data zamieszczenia: 2019-04-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
  Powstańców Śląskich 24,26
  53-333 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 36 52 403, , fax. 71 36 52 781
  REGON: 00102086100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dolnoslaskie.kas.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Aktualizacja oprogramowania IBM i2 wraz z usługą telefonicznej asysty technicznej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa wsparcia i aktualizacji do najnowszej wersji oprogramowania posiadanego przez Zamawiającego IBMi2 do dnia 01.12.2019 r. Przedmiot zamówienia obejmuje aktualizację do najnowszej wersji oprogramowania dla wersji i ilości oprogramowania posiadanego przez użytkownika: a) IBM i2 iBase Designer - 22 szt. b) IBM i2 Analyst's NOTEBOOK - 22 szt., w tym w szczególności: 1) telefoniczną asystę techniczną w zakresie dotyczącym eksploatacji ww. oprogramowania w godzinach min 8:30- 15:30, w dni robocze Zamawiającego. 2) dostarczanie nowych wersji oprogramowania (niezwłocznie po wytworzeniu nowej wersji przez producenta). W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający otrzymuje nowe wersje oprogramowania na nośnikach lub poprzez udostępniony przez Wykonawcę zasób internetowy. 3) dostarczenie dokumentów licencyjnych oraz innych dokumentów, koniecznych dla kompletnej i prawidłowej realizacji zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72260000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, z otwarcia ofert, przekaże Zamawiającemu Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach