Przetargi.pl
Wykonywanie usług w zakresie instalacji wod-kan, gaz, co i cw w ramach awarii, remontów bieżących, napraw i konserwacji obiektów budowlanych, zlokalizowanych na terenie nieruchomości zabudowanych, stanowiących własność Gminy Solec Kujawski i administrowanych przez Gminę

Urząd Miasta i Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 86-050 Solec Kujawski, ul. 23 Stycznia 7
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3871325 , fax. 052 3871253
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta i Gminy
  ul. 23 Stycznia 7 7
  86-050 Solec Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 3871325, fax. 052 3871253
  REGON: 00052888200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.soleckujawski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie usług w zakresie instalacji wod-kan, gaz, co i cw w ramach awarii, remontów bieżących, napraw i konserwacji obiektów budowlanych, zlokalizowanych na terenie nieruchomości zabudowanych, stanowiących własność Gminy Solec Kujawski i administrowanych przez Gminę
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie obejmuje: bieżące remonty, awarie w razie potrzeby, bieżąca naprawa i konserwacja instalacji wewnętrznych, usuwanie awarii, modernizacja lub wymiana istniejącej instalacji wewnętrznej w mieszkaniach na terenie nieruchomości zabudowanych, stanowiących własność Gminy Solec Kujawski i administrowanych przez Gminę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 507000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.soleckujawski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach